Reporter&Thai Army

ชป.มวลชน อ.ทับคล้อ ลงพื้นที่เพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ของ คสช., ผลงานของรัฐบาล

เมื่อ 21 ก.ย.61 เวลา 0900 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.พ.จ. โดย ชป.มวลชน อ.ทับคล้อ ลงพื้นที่เพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ของ คสช., ผลงานของรัฐบาล/คสช.ที่ประชาชนได้รับประโยชน์ , การปกครองระบอบประชาธิปไตยที่เหมาะสมกับสังคมไทย ,หน้าที่พลเมืองไทย และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และสร้างความ เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้กับประชาชน ณ บ้านวัดป่าเรไร ม.2 ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จว.พ.จ.