Uncategorized ข่าว จันทบุรี

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ เพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพทักษะการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ยุค 4.0

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ เพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพทักษะการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ยุค 4.0

วันนี้ ( 20 ก.ย.62 ) ที่ห้องมณีทิพย์ โรงแรมนิวแทรเวิลลอด์จ จังหวัดจันทบุรี สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ โดยมีนายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพทักษะด้านการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน ที่รับผิดชอบงานด้านการประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ด้วยการสร้างสัมพันธภาพอันดี และการพัฒนาส่งเสริมความเข้าใจที่ถูกต้องร่วมกัน เพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดี ซึ่งการประชาสัมพันธ์เป็นกระบวนการสื่อสารสองทางที่ทำให้ประชาชนเข้าใจ ยอมรับ และสนับสนุน ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงาน ขจัดปัญหาข่าวลือ และความเข้าใจผิดโดยการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลที่เป็นจริง เชื่อถือได้ และมีแหล่งอ้างอิงรับรองโดยสามารถนำข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐเผยแพร่สู่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งช่องทางสื่อมวลชนท้องถิ่น รวมทั้งการใช้สื่อโซเชียล การพัฒนาสื่อดิจิตัล อินโฟกราฟฟิก ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงก้าวสู่การประชาสัมพันธ์เชิงรุก ยุค 4.0

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก