ข่าวประชาสัมพันธ์

รพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จัดกิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติปี 2562

รพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จัดกิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติปี 2562

ในวันนี้ 21 ต.ค.62 พล.ร.ต.เกิดศักดิ์ วีระโยธิน ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ มอบหมายให้ น.อ.หญิง ชูวรรณ ศรีสุข รอง ผอ.โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระองค์ท่าน และถือเป็นวันพยาบาลแห่งชาติ และ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ได้จัดกิจกรรม “วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2562” และมอบรางวัลคนดี ศรีพยาบาลวันพยาบาลแห่งชาติประจำปี 2562

ในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย ณ อาคารบริการผู้ป่วยนอก รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
น.อ.หญิง กิตติมา ธิเบศร์ณรงค์ ผู้ช่วย ผอ.โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ฝ่ายการพยาบาล ด้านการบริหาร ฯ และในนามของคณะกรรมการจัดงาน วันพยาบาลแห่งชาติประจำปี 2562 กล่าวว่า ฝ่ายการพยาบาลได้กำหนดจัดกิจกรรม เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ได้ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระราชกรณีย กิจ ในการพัฒนาสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตานำศิริสุขแก่ปวงประชาประกอบด้วย การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชนและผู้มารับบริการ ประกาศและมอบโล่รางวัลเชิดชูคนดีศรีพยาบาล จำนวน 8 ราย

น.อ.หญิง ชูวรรณ ศรีสุข รอง ผอ. โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติในวันนี้ นับได้ว่าเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหา กรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ขอให้ได้ร่วมกันตั้งปณิธาน ที่จะดำเนินตามรอยพระยุคลบาท ด้วยการปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบอย่างเต็มกำลังความสามารถด้วยความมานะพยายาม และความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประ ชาชนอย่างแท้จริง และขอแสดงความยินดีต่อผู้ที่ได้รับรางวัลคนดี ศรีพยาบาลในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2562 ของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ่าสิริกิติฯ ในโอกาสเดียว กันนี้ด้วย

สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัล คนดีศรีพยาบาลในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2562 ของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติฯ ในปีนี้ ประกอบด้วย น.ต.หญิง ชรินทร์ทิพย์ กิติวิริยกุล แผนกเยี่ยมบ้าน กลุ่มงานการพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ น.ต.หญิง รัชนีกร ทรัพย์ทอง ห้องผ่าตัตสูตินรีเวชกรรม กลุ่มงานการพยาบาลห้องผ่าตัด น.ต.หญิง เรวดี เพชรคง ห้องตรวจโรคออร์โธปีติกส์ กลุ่มงานการพยาบาลศัลยกรรม น.ต.หญิง วิลาสินี ศรสังข์ หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม กลุ่มงานการพยาบาลผู้ปวยวิกฤต น.ต.หญิง จิตรสุดา สว่างอารมณ์ หอบริบาลทารกแรกเกิด กลุ่มงานการพยาบาลกุมารเวชกรรม น.ต.หญิง เสาวนีย์ กรุ่นทอง หอผู้ป่วยสูตินรีเวชกรรม กลุ่มงานการพยาบาลสูตินรีเวชกรรม น.ต.หญิง อรทัย เทียนทอง หอผู้ป่วยอายุรเวชกรรมหญิง กลุ่มงานการพยาบาลอายุรเวชกรรม และ พ.จ.อ.หญิง รัตนวลี แสงงาม แผนกห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอกทั่วไป กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอกทั่วไปและฉุกเฉิน

ภาพ/ข่าว นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี ผู้สื่อข่าว จ.ชลบุรี
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก