ข่าวร้องเรียน ทุกข์ร้อนชาวบ้าน

กอ.รมน.จังหวัด ช.ม. โดย พ.อ.สืบสกุล บัวระวงศ์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ม.(ท) ได้มอบหมายให้ กลุ่มงานกิจการมวลชน จัด จนท.กอ.รมน.จังหวัด ช.ม. ประสานการปฏิบัติร่วมกับ กกล.รส.จว.ช.ม. ,นายอำเภออมก๋อย, ปลัดอำเภอด้านความมั่นคง, ร้อย.อส.อ.อมก๋อย, สนง.ปปส.ภาค ๕, ศมพ.อ.อมก๋อย, อบต.ยางเปียง, สภ.อมก๋อย, ตัวแทนหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ อ.อมก๋อย, รพ.อมก๋อย ,สาธารณสุข อ.อมก๋อย,กรม ทพ.๓๖และ ชุด ชพส.๒ บ.สบโขง ดำเนินงานให้บริการประชาชน ณ ศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ รับฟังเรื่องร้องเรียนบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ณ บ้านขุนหาด หมู่ที่ ๑๕ ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย ฯ

เมื่อ ๑๙ พ.ย.๖๑ เวลา ๐๙๐๐ กอ.รมน.จังหวัด ช.ม. โดย พ.อ.สืบสกุล บัวระวงศ์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด
ช.ม.(ท) ได้มอบหมายให้ กลุ่มงานกิจการมวลชน จัด จนท.กอ.รมน.จังหวัด ช.ม. ประสานการปฏิบัติร่วมกับ กกล.รส.จว.ช.ม. ,นายอำเภออมก๋อย,
ปลัดอำเภอด้านความมั่นคง, ร้อย.อส.อ.อมก๋อย, สนง.ปปส.ภาค ๕, ศมพ.อ.อมก๋อย, อบต.ยางเปียง, สภ.อมก๋อย, ตัวแทนหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ อ.อมก๋อย, รพ.อมก๋อย ,สาธารณสุข อ.อมก๋อย,กรม ทพ.๓๖และ ชุด ชพส.๒
บ.สบโขง ดำเนินงานให้บริการประชาชน ณ ศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ รับฟังเรื่องร้องเรียนบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ณ บ้านขุนหาด หมู่ที่ ๑๕ ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย ฯ มีประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนแจ้งให้ทราบ จำนวน ๔ เรื่อง ดังนี้คือ
๑. เรื่องปัญหาเพลี้ยขาวระบาดลงในแปลงข้าวไร่ของประชาชน เกิดความเสียหายประมาณ ๑๔-๑๕ ครัวเรือน
๒. ปัญหาในหมู่บ้านไม่มีไฟฟ้า
๓. ปัญหาถนนชำรุด โดยเรียกร้องให้สร้างถนนใหม่เขตติดต่อระหว่างหมู่บ้าน
๔. ปัญหาอยากจะให้มี จนท.ที่เกี่ยวข้อง(พัฒนาชุมชน) เข้ามาพัฒนาฝีมือแรงงานในการพัฒนาอาชีพเสริมในหมู่บ้าน
การปฏิบัติอื่นๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี