Uncategorized ข่าว พะเยา

พะเยา…องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ผู้บริหาร บุคลากร ร่วมถึงนักเรียน ในโครงการ “กองทุนการศึกษา” ในเขตจังหวัดพะเยา

พะเยา…องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ผู้บริหาร บุคลากร ร่วมถึงนักเรียน ในโครงการ “กองทุนการศึกษา” ในเขตจังหวัดพะเยา

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการ กองทุนการศึกษา พร้อมคณะ ได้เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียน และบุคลากรร่วมถึงนักเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ในเขตจังหวัดพะเยา ที่ โรงเรียนบ้านสันติสุข ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา โดยมีนายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการฯ โดย องคมนตรี ได้ตรวจโรงเรียนเยี่ยมบุคลากร และนักเรียนในโครงการกองทุนศึกษา พร้อมทั้งได้หารือเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต และทุนการศึกษา กับ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดพะเยา จำนวน 3 โรงเรียน 1 มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านสันติสุข อำเภอปง , โรงเรียนปงรัชดาภิเษก อำเภอปง , โรงเรียนบ้านสระ อำเภอเชียงม่วน และ มหาวิทยาลัยพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี กล่าว่า โครงการ “กองทุนการศึกษา” เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 “เพื่อสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง” โดยเริ่มพัฒนากายภาพโรงเรียนให้พอแก่การเรียนการสอนตามสภาพแวดล้อมที่โรงเรียนตั้งอยู่ และไม่ให้ห่างจากโรงเรียนในเมืองเกินไป พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน พัฒนาความรู้ความสามารถแก่ครู ส่วนทั้ง 3 โรงเรียนที่จังหวัดพะเยา เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 มีความก้าวหน้ามาเป็นลำดับ ซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “กองทุนศึกษา” ที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้ทรงริเริ่ม โดยให้คณะองคมนตรี เป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากกระทรวงศึกษาธิการ และอาสาสมัครจากกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิที่ร่วมกันช่วยดำเนินตามโครงการดังกล่าว โดยมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องมานานหลายปีแล้ว โดยในหลวงรัชกาลที่ 9 มีพระราชประสงค์ ให้องคมนตรีออกเยี่ยม ให้กำลังใจแก่โรงเรียนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารห่างไกล เพื่อหาทางช่วยเหลือ สนับสนุน โรงเรียน เหล่านี้ เพื่อผลิต พลเมืองดีเข้าสู่สังคม และในหลวงรัชกาลที่ 10 มีพระราชประสงค์ให้องคมนตรีทำโครงการนี้ต่อ สืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9 รวมทั้งส่งเสริมทัศนคติที่ดีของพลเมือง ส่งเสริมการมีงานทำ ทรงให้ความสำคัญกับการสร้างอาชีพ การสร้างวินัย ของเด็กนักเรียนที่จะผลิตออกไปสู่สังคม ที่ผ่านมาได้มีการประชุมผู้บริหารโรงเรียนระดับผู้อำนวยการของโรงเรียนในโครงการ เพื่อให้ดำเนินการจัดทำแผน 5 ปี ให้กระทรวงศึกษาพิจารณาเห็นชอบ เพื่อให้สามารถเห็นผลงานได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

จากนั้น โดยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันติสุข , ผู้อำนวยการโรงเรียนปงรัชดาภิเษก และผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระ อำเภอเชียงม่วน ได้รายงานการดำเนินงานและการจัดทำแผน 5 ปี ตามโครงการดังกล่าว แก่องคมนตรี

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยพะเยา ยังได้มอบอุปกรณ์การเรียน อาทิ กระดานอัจฉริยะ (interactive board) ครุภัณฑ์ทางการศึกษา ตลอดจนอำนวยความสะดวกแผนระยะยาว ในการปรับปรุงสนามเด็กเล่น ให้กับเด็กนักเรียนภายในโรงเรียนบ้านสันติสุข อำเภอปง จังหวัดพะเยา พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของนักเรียนในพื้นที่ ให้ดียิ่งขึ้นด้วย

https://youtu.be/19muhDmbT5I