กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. ดำเนินการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภาคประชาสังคมกิจกรรมเฝ้าระวังควบคุมประชากรแฝง และแรงงานต่างด้าว


เมื่อ 21 ธ.ค. 61 เวลา 0900-1600 กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. ดำเนินการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภาคประชาสังคมกิจกรรมเฝ้าระวังควบคุมประชากรแฝง และแรงงานต่างด้าว ร่วมกับ กรมการตัดหางานจังหวัดเชียงราย และ อำเภอเวียงป่าเป้า โดยมี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ อ.เวียงป่าเป้า จำนวน 250 คน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงป่าเป้า จว.ช.ร. ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย