Reporter&Thai Army Uncategorized ข่าว เชียงราย

บูรณาการเพื่อประชาชน ” ปลัดอำเภอเวียงแก่น ร่วมกับ กองร้อยทหารพรานที่ 3104 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ทั้ง 4 ตำบลของอำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

” บูรณาการเพื่อประชาชน ” ปลัดอำเภอเวียงแก่น ร่วมกับ กองร้อยทหารพรานที่ 3104 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ทั้ง 4 ตำบลของอำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2562 พันเอก สุทธิ์เขตต์ ศรีนิลทิน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 มอบหมายให้ ร้อยเอก สุชาติ สิทธิโสภา ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่ 3104 จัดกำลังพล ร่วมกับ ส่วนราชการในพื้นที่อำเภอเวียงแก่น มอบผ้าห่มกันหนาวเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวอย่างเร่งด่วนในพื้นที่อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย จำนวน 200 ผืน ณ หอประชุมเทศบาล ตำบลม่วงยาย หมู่ที่ 3 ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย โดยมี นายกฤษฎา ชัยยา ปลัดอำเภอเวียงแก่น (เจ้าพนักงานปกครอง ชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทน นายอำเภอเวียงแก่น เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 250 คน

ด้วยอำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ได้รับจัดสรรผ้าห่มนวมจากจังหวัดเชียงราย จำนวน 1,000 ผืน เพื่อช่วยเหลือให้กับราษฎรผู้ประสบภัยหนาวพื้นที่อำภอเวียงแก่นเร่งด่วน โดยอำเภอเวียงแก่น ได้กำหนดการมอบผ้าห่มกันหนาวจำนวนดังกล่าว ในพื้นที่ตำบลม่วงยาย ผ้าห่มจำนวน 200 ผืน ในวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมเทศบาลตำบลม่วงยาย หมู่ที่ 3 ตำบลม่วงยาย

, ตำบลปอ ผ้าห่มจำนวน 400 ผืน ใน วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียน ปอวิทยา หมู่ที่ 5 ตำบลปอ, ตำบลหล่ายงาว ผ้าห่มจำนวน 200 ผืน ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมเทศบาลตำบลหล่ายงาว หมู่ที่ 1 ตำบลหล่ายงาว, ตำบลท่าข้าม ผ้าห่มจำนวน 200 ผืน ในวันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562 เวลา 15.00 น. ณ อาคารหอประชุมวัดบ้านโละ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าข้าม อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ, หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ, ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษ, ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย, อำเภอเวียงแก่น , ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรี อำเภอเวียงแก่น, หัวหน้าสถนีเรือเชียงของ หน่วยรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงเขตเชียงราย, หัวหน้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยแล้งและผาตั้ง เข้าร่วมกิจกรรม