ตราด/โครงการจัดกิจกรรมอบรมทักษะกีฬาฟุตซอล ประจําปีการศึกษา 2562


ตราด/โครงการจัดกิจกรรมอบรมทักษะกีฬาฟุตซอล ประจําปีการศึกษา 2562 เมื่อเวลา 09.00 น.

วันที่ 21 ธค.2562 นายวันชัย พละราด อาจารย์โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม เป็นประธานในพิธีโครงการจัดกิจกรรมอบรมทักษะกีฬาฟุตซอล ประจําปีการศึกษา 2562 ขึ้น ที่หอประชุมโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม นายอรรถพล หินขาว นักศึกษาฝึกสอนนักกีฬาโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ได้กล่าวรายงานถึงโครงการวัตถุประสงค์ พร้อมด้วยทีมวิทยากรจากโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม และคณะครูอาจารย์เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการจัดกิจกรรมอบรมกีฬาฟุตซอล ประจําปีการศึกษา 2562

ในปัจจุบันในพื้นที่อําเภอคลองใหญ่มีประชากรเด็กและเยาวชนนักเรียนเพิ่มขึ้นเป็นจํานวนมากในแต่ละปี มีหลายหน่วยงานทั้งเอกชนที่เข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมพัฒนาปลูกจิตสํานึกตามภาระกิจหน้าที่ของแต่ละหน่อยงานต่างกันไป ทางโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม โดยได้มีเป้าหมายเดียวกัน คือ การเริ่มต้นสร้างสังคมที่ดีในด้านจิตใจ ร่างกาย สังคม และอารมณ์ โดยมีเยาวชนนักเรียนพื้นฐานของการพัฒนา ซึ่งจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ของสังคมและประเทศชาติในอนาคต

เพื่อเข้ามามีบทบาทในเรื่องการส่งเสริมให้นักเรียนหันมาเล่นกีฬาฟุตซอล ซึ่งเป็นกีฬาที่นิยมเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบันทั้งระดับโลกและประเทศ จนถึงระดับท้องถิ่นเป็นรากฐานของการส่งเสริมและพัฒนาให้เยาวชนมีทักษะ มีความสามารถเฉพาะด้านกีฬาฟุตซอล

ให้กับเด็กและเยาวชนนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน หรือ พัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอจนสามารถใช้ประกอบอาชีพได้ในอนาคต จึงได้ตระหนักถึงการส่งเสริมสุขภาพให้เด็กและเยาวชนนักเรียนได้มีร่างกายที่แข็งแรงเสริมสร้างความสามัคคี การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ การมีระเบียบวินัย รู้จักและเคารพกฎกติกาของกีฬาฟุตซอล ตลอดจนหลีกเลี่ยงอบายมุขและสิ่งเสพติดทั้งมวล เพื่อสร้างกระแสในกลุ่มนักเรียนและเยาวชนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ทางโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม จึงได้จัดกิจรรมอบรมทักษะกีฬาฟุตซอลขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 ธค.2562 ต่อไป

https://youtu.be/la6xbS3M03U

/ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าวรายงานในพื้นที่อําเภอคลองใหญ่ จ.ตราด

,