Reporter&Thai Army นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

ร.อ. ศิริพงษ์ มูลอำมาตย์ ผบ.ร้อย.ร.721 มอบหมายให้ ร.ท. ทนงค์ อิ่นใจ ผบ.มว.ปล.ที่ 1 ร้อย.ร.721 ฐานฯ ผามอญ เป็นผู้แทน และ จัด กพ. ร่วมกับ จนท.ฝ่ายปกครองอำเภอปางมะผ้า, นาย โยธิน วราฤทธิ์หรัญกุล กำนันตำบลนาปู่ป้อม ,นาย วิรัช จิตเมตตาธรรม ผอ.รพ.สต.นาปู่ป้อม,ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ 311 และราษฎร บ.โท้งกองเต้า ร่วมกิจกรรมชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่

เมื่อ 210900 ม.ค. 62 ฉก.ร.7 โดย ร.อ. ศิริพงษ์ มูลอำมาตย์ ผบ.ร้อย.ร.721 มอบหมายให้ ร.ท. ทนงค์ อิ่นใจ ผบ.มว.ปล.ที่ 1 ร้อย.ร.721 ฐานฯ ผามอญ เป็นผู้แทน และ จัด กพ. ร่วมกับ จนท.ฝ่ายปกครองอำเภอปางมะผ้า, นาย โยธิน วราฤทธิ์หรัญกุล กำนันตำบลนาปู่ป้อม ,นาย วิรัช จิตเมตตาธรรม ผอ.รพ.สต.นาปู่ป้อม,ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ 311 และราษฎร บ.โท้งกองเต้า ร่วมกิจกรรมชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่ ครั้งที่ 5 ประจำเดือน ม.ค. 62 โดยในกิจกรรมได้สอบถามถึงปัญหาต่างๆ ภายในชุมชน , ชี้แจงข้อราชการต่างๆ ทั้งยังได้รณรงค์การป้องกันการไม่เผาทำลายพื้นที่ทางการเกษตรและป่าไม้ชุมชน เพื่อป้องกันปัญหาหมอกควัน , ร่วมกับจิตอาสาพระราชทานและราษฎร บ.โท้งกองเต้า พัฒนาทำความสะอาดเส้นทางเข้าหมู่บ้าน , และได้ร่วมกันมอบสิ่งของให้แก่ นาง แสงยง จารุภาณี ผู้พิการทางขาเดินไม่ได้และมีฐานะยากจน ณ บ.โท้งกองเต้า ต.นาปู่ป้อม อ.ปางมะผ้า จว.ม.ส. ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย