Reporter&Thai Army นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

บก.ควบคุม กกล.รส.จว.พ.ล. โดย ร้อย.รส.ที่ ๑ (ส.พัน.๔ พล.ร.๔)​ ร่วมกับ รองนายก อบต.ท่างาม, เกษตร อ.วัดโบสถ์, พัฒนาที่ดิน อ.วัดโบสถ์, ผอ.กศน.อ.วัดโบสถ์, กำนัน ต.ท่างาม, ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านในพื้นที่ ต.ท่างาม ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมเพิ่มเติมความรู้ศูนย์การเรียนรู้

เมื่อ ๒๒๐๙๐๐ ม.ค.๖๒ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.พ.ล. โดย ร้อย.รส.ที่ ๑ (ส.พัน.๔ พล.ร.๔)​ ร่วมกับ รองนายก อบต.ท่างาม, เกษตร อ.วัดโบสถ์, พัฒนาที่ดิน อ.วัดโบสถ์, ผอ.กศน.อ.วัดโบสถ์, กำนัน ต.ท่างาม, ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านในพื้นที่ ต.ท่างาม ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมเพิ่มเติมความรู้ศูนย์การเรียนรู้ โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี พ.อ.นพดล รอดกลาง รอง ผอ.กอ.รมน.จว.พ.ล. (ฝ่ายทหาร) เป็นประธาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ประจำตำบลท่างาม ม.๑๑ ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จว.พ.ล. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๕๐ คน