Reporter&Thai Army นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

โฆษกกองทัพภาคที่ 3 เผย…..เกษตรปลื้มปิติได้รับพระราชทานพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ให้เกษตรกร พร้อม…!! เข้มข้น..การปราบปรามลักลอบนำเข้าสินค้าทางการเกษตรและมาตรการสกัดกั้นยาเสพติด….

โฆษกกองทัพภาคที่ 3 เผย…..เกษตรปลื้มปิติได้รับพระราชทานพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ให้เกษตรกร พร้อม…!! เข้มข้น..การปราบปรามลักลอบนำเข้าสินค้าทางการเกษตรและมาตรการสกัดกั้นยาเสพติด….

 

 

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 11.00 น. พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3 และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3, พันโท ทรงสิทธิ์ รอดสการ รองโฆษกกองทัพภาคที่ 3 และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 และ ร้อยเอก หญิง มณทิรา พรมศรี ผู้ช่วยโฆษกกองทัพภาคที่ 3 และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเรื่องผลการดำเนินงานในภารกิจที่สำคัญของกองทัพภาคที่ 3 ตามนโยบายของกองทัพบก ในสาระสำคัญ ถึง 6 เรื่อง ได้แก่ พิธีเกี่ยวข้าวพระราชทาน ด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ซึ่งเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์ที่ผลิตโดยมูลนิธิชัยพัฒนา , กองทัพภาคที่ 3 และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ.เมือง จ.พิษณุโลก จำนวน 52,650 กิโลกรัม ให้แก่เกษตรกรจังหวัดพิจิตร จำนวน 360 ราย โดยมีพิธีรับมอบพันธุ์ข้าวพระราชทาน เมื่อวันที่ 15 พ.ค.61 ที่ผ่านมา เพื่อให้เกษตรได้นำ ไปปลูกขยายผล ประกอบด้วย
เกษตรกรที่ทำนาแบบอินทรีย์ จำนวน 100 ราย คิดเป็นพื้นที่ จำนวน 665 ไร่ และ เกษตรกรที่ทำนาแบบเกษตรเคมีและต้องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นเกษตรอินทรีย์จำนวน 260 ราย คิดเป็นพื้นที่ จำนวน 2,817 ไร่

 

โครงการสร้างเสริมคุณลักษณะทหารที่ดีและสมรรถภาพร่างกายที่แข็งแรงของกำลังพล
ทหารกองประจำการ (Smart Man) ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 ได้นำนโยบายดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กับทหารกองประจำการที่มีกำหนดจะปลดจากกองประจำการในสิ้นเดือนเมษายน และตุลาคม ทุกนาย ของหน่วยระดับกองร้อย/กองพันขึ้นไป โดยริ่เริมให้มีโครงการสร้างเสริมคุณลักษณะทหารที่ดีและสมรรถภาพร่างกายที่แข็งแรงของกำลังพล ทหารกองประจำการ (Smart Man) ที่ผ่านมาดำเนินการมาแล้ว จำนวน 4 รุ่น รวมทั้งสิ้น 4,911 นาย โดยรุ่นที่ 1 เริ่มตั้งแต่ทหารกองประจำการที่ปลดจากกองประจำการในสิ้นเดือนเมษายน 2560 ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการดำเนินการรุ่นที่ 5 โดยผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 มีนโยบายให้กำลังพลทหารกองประจำการ ผลัด 1/61 เข้ารับการประเมินผลเพิ่มเติม (ประเมินผลในห้วงวันที่ 19 – 21 พฤศจิกายน 2561) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวัตถุประสงค์ของโครงการฯ สำหรับกำลังพลที่มีผลคะแนนที่ดี และมีความต้องการรับราชการทหาร หน่วยได้ส่งเสริมโดยการจัดกวดวิชาให้ความรู้ทางด้านวิชาการให้สามารถผ่านการสอบข้อเขียนของโรงเรียนนายสิบทหารบก และจบมารับราชการเป็นกำลังพลที่ดี มีสมรรถภาพร่างกายที่แข็งแรง ให้กับกองทัพบกต่อไป

 

การปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าทางการเกษตร เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการสกัดกั้นและปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าทางการเกษตร ไม่ผ่านการเสียภาษี ไม่มีการตรวจสอบและกักกันโรค รวมทั้งไม่มีการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ อาจทำให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคและก่อให้เกิดภาวะผลผลิตสินค้าทางการเกษตรภายในประเทศเกินความต้องการของตลาด ซึ่งบ่อยครั้งที่เกษตรกรเรียกร้องขอให้รัฐ เข้าช่วยเหลือแทรกแซงตลาด เนื่องจากราคาตกต่ำ รัฐจึงต้องสูญเสียงบประมาณในแต่ละปีไปเป็นจำนวนมาก
ผู้บัญชาการทหารบก / เลขาธิการ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงได้มอบนโยบายให้มีการติดตามความคืบหน้าในการดำเนินคดีทางกฎหมายอย่างต่อเนื่อง และหากผลทางคดีสิ้นสุดแล้ว พบว่าเอกชนรายใด เป็นผู้กระทำการดังกล่าว ให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชนชนได้ทราบข้อเท็จจริงด้วย

 

การจับกุมยาเสพติด ตามที่ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพภาคที่ 3 ได้มีนโยบายให้มีการบูรณาการงานด้านการข่าวเพื่อความมั่นคงของพลเรือน ตำรวจ ทหาร และทุกภาคส่วน ในการดำเนินการ สกัดกั้น ปราบปราม และจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดอย่างจริงจัง ตั้งแต่พื้นที่แนวชายแดน จนถึงพื้นที่ตอนในของประเทศ นั้น

มาตรการสกัดกั้นยาเสพติดเพิ่มเติม ตามที่ผู้บัญชาการทหารบก / เลขาธิการ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีนโยบายบูรณาการกำลังของพลเรือน ตำรวจ ทหาร และทุกภาคส่วน ในการสกัดกั้น ปราบปราม และจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดอย่างจริงจัง แม่ทัพภาคที่ 3 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ได้ดำเนินการประสานการปฏิบัติมาตรการสกัดกั้นยาเสพติดเพิ่มเติม ได้มอบหมายให้ ผู้ว่าราชการจังหวัด / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด ร่วมกับ ตำรวจ ทหาร และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตรวจค้นเรือนจำและทัณฑสถาน จำนวน 30 แห่ง ในพื้นที่ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 13 – 16 พฤศจิกายน 2561 ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใด

ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดทั้ง 17 จังหวัด ประสานการปฏิบัติกับผู้บริหารบริษัทผู้ให้การบริการจัดส่งพัสดุและสินค้าในพื้นที่ เพื่อขอความร่วมมือในการช่วยตรวจสอบ พัสดุและสินค้าที่รับขนส่ง เนื่องจากรูปแบบการลำเลียงยาเสพติดของกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดในระยะหลัง นิยมใช้การขนส่งยาเสพติดทางไปรษณีย์ และการขนส่งสินค้าและพัสดุของบริษัทเอกชน เป็นช่องทางในการกระจาย ยาเสพติดไปสู่ผู้เสพและผู้ค้ารายย่อยในชุมชนมากขึ้น โดยการติดต่อนัดหมายการค้าผ่านระบบ Social Media ต่างๆ ผลการปฏิบัติในการประสานงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้บริหารบริษัทผู้ประกอบการฯ จะได้เคร่งครัด ในการเฝ้าสังเกตุ รวมทั้งการบันทึกรายละเอียดของผู้ส่ง/ผู้ฝาก และผู้รับสิ่งของ/ผู้รับแทน มากขึ้น

 

มาตรการรักษาความปลอดภัยช่วงเทศกาลลอยกระทง ตามที่ผู้บัญชาการทหารบก / เลขาธิการ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีนโยบายให้ข้าราชการทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครอง ร่วมกันจัดตั้งกองอำนวยการร่วม รักษาความปลอดภัยช่วงเทศกาลลอยกระทง และงานกาชาดในพื้นที่ต่างๆ ด้วยการเฝ้าตรวจและลาดตระเวนร่วม เพื่อป้องปรามและลดเหตุอันจะก่อให้เกิดความไม่สงบขึ้นได้ ในการนี้ แม่ทัพภาคที่ 3 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ยังได้กำชับหน่วยในพื้นที่ภาคเหนือเพิ่มเติมถึงความปลอดภัยของประชาชนในระหว่างที่มีการจุดพลุและดอกไม้ไฟ ในช่วงเทศกาลลอยกระทงอีกด้วย ณ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 39 บ้านคลองคูณ ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก