Reporter&Thai Army

กองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับ โรงเรียนบ้านเกาะหลวง

กองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับ โรงเรียนบ้านเกาะหลวง

เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ กองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับนักเรียนและครูผู้ควบคุมจากโรงเรียนบ้านเกาะหลวงที่เดินทางมาทัศนศึกษาเยี่ยมชมชมรมอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทย กองบิน ๔๑ (TANGO) ทั้งนี้ ได้มีนักเรียนระดับชั้นอนุบาลที่ ๑ – ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ที่มาร่วมทัศนศึกษาในครั้งนี้ จำนวน ๖๓ คน และครูผู้ควบคุมจำนวน ๑๔ คน