Reporter&Thai Army นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาคส่วนหน้าติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดตาก

รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาคส่วนหน้าติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดตากเพื่อร่วมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่พล.ต.บุญยืน อินกว่าง รองผู้อำนวยการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาค ส่วนหน้า เป็นประธานติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันจังหวัดตาก ตามแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมี นายวรานนท์ ยิ้มมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปัญหาอุปสรรคการทำงานของพื้นที่ เพื่อร่วมแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากกล่าวว่า จังหวัดตากได้มีการประกาศห้วง 60 วันห้ามเผาแล้ว โดยทุกหน่วยงานเพิ่มความเข้มขันในการบังคับใช้กฏหมาย อย่างจริงจัง ขณะนี้ได้จับกุมผู้กระทำผิดเกี่ยวกับการจุดไฟเผาป่าจำนวน 6 คน
ทั้งนี้ปัจจุบัน จังหวัดตากพบจุดความร้อนสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค.ถึง ปัจจุบัน จำนวน 286 จุด ลดลงจากห้วงเดียวกันของปี 61 จำนวน 39 จุด ซึ่งส่วนใหญ่เกิดในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ป่าสงวนและพื้นที่ทางการเกษตร 

อย่างไรก็ตามปัจจุบันจังหวัดตากมีจำนวนผู้ที่มีวิถีชีวิตอยู่ในป่า จำนวน 1,733 คน ทางจังหวัดได้กำหนดมาตรการในการนำผู้ที่มีวิถีชีวิตอยู่กับป่ามาอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตอยู่ในป่าโดยไม่ต้องเผาป่า ในห้วงวันที่ 26 -28 ก.พ. นี้ ซึ่งคาดว่าจะสร้างความรู้ความเข้าใจกับผู้ที่มีวิถีชีวิตอยู่ในป่าเพื่อไม่ให้เผาป่ามากขึ้น
จากนั้น พล.ต.บุญยืน อินกว่าง รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาคส่วนหน้าและคณะร่วมกับนายวรานนท์ ยิ้มมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดร่วมกิจกรรมฉีดพ่นน้ำทำความสะอาดถนน ลดปัญหาฝุ่นละอองในอากาศบริเวณถนนทางหลวงช่วงสะพานตากสินถึงสี่แยกศาลากลางจังหวัดตาก