ข่าว ร้อยเอ็ด

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดมอบหมายให้นายเจนเจตน์ เจนนาวิน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ดเป็นประธานปิดโครงการอบรมอาสาสมัครหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ ( มีคลิป )

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดมอบหมายให้นายเจนเจตน์ เจนนาวิน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ดเป็นประธานปิดโครงการอบรมอาสาสมัครหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ ในวันที่(20-21-22 กุมภาพันธ์ 2562) ณห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดรุ่นที่ 1 อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

 

 

วันศุกร์ที่ ( 22 ก.พ. 2562)เมื่อเวลา 11.00 น.ท่านได้กล่าวว่าชมท่านรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดคณะกรรมการเหล่ากาชาด คณะวิทยากรผู้เข้ารับการอบรมและผู้มีเกียรติ ได้เล็งเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นวัยที่ร่างกายเริ่มมีความเสื่อมสภาพ ไปตามวัยถ้าไม่ได้รับการดูแล ใส่ใจสุขภาพ อาจส่งผลให้ผู้สูงอายุส่วนหลัง เจ็บป่วยเรื้อรังและเป็นภาระต่อผู้อื่นในการดูแลใส่ใจในขณะที่บุคลากราางการแพทย์ ที่ไม่เพียงพอ อีกทั้งประชากรในวัยหนุ่มสาว มีจำนวนลดลง อาจส่งผลให้เกิดปัญหาตามมาได้แก่ ผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งเป็นปัญหาต่อสังคมที่ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือเตรียมพร้อมรับกับปัญหาที่จะเกิดขึ้น การอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัคร หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างยื่ง ที่เป็นการเฉลิมพระเกึยรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสทรงพระชนมพรรษา 64 พรรษาในปีพ.ศ.2562 และทำให้อาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวได้และได้เป็นเครือข่ายของ เหล่ากาชาด จังหวัดร้อยเอ็ดในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนได้ขอขอบพระคุณ เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด เจ้าหน้าที่และวิทยากรทุกท่าน ที่ทำให้การอบรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

 

 

อาสาสมัครที่เข้าอบรมที่ผ่านหลักสูตรผ่านการฝึกอบรมและทดสอบแล้วว่ามีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานหลักสูตรประกาศนียบัตรนี้มีอายุ 3 ปีนับตั้งแต่วันที่เข้ารับการฝึกอบรมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 45 คนพร้อมมอบเรียบร้อยดีตามวัตถุประสงค์ทุกประการครับผม..

https://youtu.be/RTgT1WV2lsM

https://youtu.be/KKbtCketQdA

 

ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข
ระบบสุขภาพยั่งยืน เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้

//////////////////////////
ศรีไพร ทูลธรรม ภาพ/ข่าว