Reporter&Thai Army

กอ.รมน.จังหวัด ช.ม. ประสานการปฏิบัติร่วมกับ กกล.รส.จว.ช.ม. จัดกำลังเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ การแก้ไขปัญหามลพิษและสร้างความชุ่มชื้นในอากาศ

เมื่อวันที่ ๒๒ ก.พ.๖๒ เวลา ๑๔๐๐ น. กอ.รมน.จังหวัด ช.ม. ประสานการปฏิบัติร่วมกับ กกล.รส.จว.ช.ม. จัดกำลังเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ การแก้ไขปัญหามลพิษและสร้างความชุ่มชื้นในอากาศ ณ บริเวณพื้นที่และเส้นทางหน้าที่ว่าการ อ.สะเมิง จว.ช.ม. โดยมี นายชัยณรงค์ นันตาสาย นอภ.สะเมิง เป็นประธาน ร่วมกับส่วนราชการ, อปท., ชมรมกำนัน/ผญบ.และประชาชนจิตอาสาฯในพื้นที่ โดยการฉีดพ่นน้ำและล้างพื้นทำความสะอาดถนน เพื่อกำจัดฝุ่นและลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ ที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน
ผลการปฏิบัติได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี