Reporter&Thai Army

ผบ.พล.พัฒนา ๓ เป็นประธานในการชมสาธิตการฝึกพลประจำเครื่องมือช่วยเหลือผู้ประสบภัย ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๒๒ มี.ค. ๖๒ เวลา ๑๐๓๐ ผบ.พล.พัฒนา ๓ เป็นประธานในการชมสาธิตการฝึกพลประจำเครื่องมือช่วยเหลือผู้ประสบภัย ประจำปี ๒๕๖๒ เรื่อง การดับเพลิงภายในอาคาร, การช่วยเหลือผู้ประสบภัยภายในอาคาร, การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางสูงและทางถนน ณ อาคารศูนย์กิจการเยาวชน ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ อ.เมือง จว.พ.ล.