Reporter&Thai Army

ร้อย.รส.ที่๔(บก.ควบคุมที่๑)อ.เชียงดาว จัดกำลังพลจิตอาสาร่วมกับ ศูนย์ปฎิบัติการควบคุมไฟป่าและหมอกควัน

เมื่อ ๒๒๐๘๓๐ -๒๒๑๕๓๐มี.ค.๖๒ ร้อย.รส.ที่๔(บก.ควบคุมที่๑)อ.เชียงดาว จัดกำลังพลจิตอาสาร่วมกับ ศูนย์ปฎิบัติการควบคุมไฟป่าและหมอกควันต.ทุ่งข้าวพวง,ปลัดอำเภอเชียงดาว,นายกเทศมนตรี,กำนัน,ผญบ.และชุดไฟป่าผาแดงทำการลาดตระเวนป้องกันและดับไฟป่าที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

https://youtu.be/0Os_JygpYVI