Reporter&Thai Army

พล.ต. ทรงธรรม  สิทธิพงษ์ ผบ.กกล.รส.จว.น.ว. เดินทางมาเป็นประธาน และเข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการจิตอาสาผลิตแจกจ่ายน้ำประปาช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ อ.เมืองนครสวรรค์

เมื่อ ๒๒ เม.ย. ๖๒
เวลา ๑๔๐๐
พล.ต. ทรงธรรม สิทธิพงษ์ ผบ.กกล.รส.จว.น.ว. เดินทางมาเป็นประธาน และเข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการจิตอาสาผลิตแจกจ่ายน้ำประปาช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ อ.เมืองนครสวรรค์ ณ ที่ทำการ อบต.หนองกระโดน อ.เมืองนครสวรรค์ โดยมี รอง เสธ.กกล.รส.จว.น.ว.,ผบ.ช.พัน.๔ พล.ร.๔,ผู้นำท้องถิ่น,ผู้นำท้องที่,ผญบ.,ประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ และ นักศึกษาวิชาทหาร รด.จิตอาสา ร่วมให้การต้อนรับ ประมาณ ๑๒๐ คน

– การจัดกิจกรรมโครงการในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการผลิตน้ำประปาจากแหล่งน้ำ เพื่อแจกจ่ายและแก้ไขปัญหาภัยแล้งช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ อบต.หนองกระโดน ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวมักเกิดสถานการณ์ภัยแล้งในห้วงเดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม ของทุกปี ส่งผลให้แหล่งน้ำตามธรรมชาติต่างๆมีสภาพตื้นเขินไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ และคุณภาพของน้ำส่วนใหญ่จะมีสภาพเค็ม มีความเป็นกรดและด่างสูง ไม่สามารถนำมาใช้อุปโภค – บริโภคได้ ทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนทุกปี และในปีนี้พบว่ามีหมู่บ้านที่ได้รับความเดือดร้อนซ้ำซากจากการขาดแคลนน้ำอุปโภค – บริโภค จำนวน ๔ หมู่บ้าน ได้แก่ ม.๑,ม.๒,ม.๓ และ ม.๑๐

– ทั้งนี้ มีหน่วยงานราชการให้การสนับสนุนรถบรรทุกน้ำขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร แจกจ่ายน้ำให้ตามบ้านเรือนของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน จำนวน ๗ คัน แบ่งเป็น
๑.) มทบ.๓๑ และ ศฝ.นศท.มทบ.๓๑ จำนวน ๒ คัน
๒.) แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ ๑ จำนวน ๒ คัน
๓.) อบต.หนองกระโดน จำนวน ๒ คัน
๔.) ช.พัน.๔ พล.ร.๔ สนับสนุนรถผลิตประปาสนาม จำนวน ๑ คัน พร้อมกำลังพล

– อนึ่ง อบต.หนองกระโดน มีพื้นที่กักเก็บน้ำ จำนวน ๓ แห่ง ได้แก่
๑.) อ่างไดตะพาบ มีพื้นที่จำนวน ๕๕ ไร่ ลึกประมาณ ๕ เมตร ลักษณะเป็นดินโคลน น้ำมีลักษณะเค็ม ตกตะกอน ไม่สามารถนำมาใช้บริโภคได้
๒.) สระหนองกระบาก มีพื้นที่จำนวน ๒๐ ไร่ สามารถอุปโภคได้
๓.) สระกักเก็บน้ำ มีพื้นที่ภายใน อบต.หนองกระโดน มีพื้นที่จำนวน ๑๐ ไร่ ปริมาณน้ำที่กักเก็บสามารถใช้ได้ประมาณ ๔ – ๖ เดือน มีปริมาตร ๑๑๑,๖๖๒.๒๘ ลูกบาศก์เมตร มีพิกัดที่ N ๑๕ องศา , ๔๘ ลิปดา , ๔๐.๓๓ ฟิลิปดา E ๙๙ องศา , ๕๗ ลิปดา , ๑๗.๗๕ ฟิลิปดา
การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย