Uncategorized

เจ้าพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ ได้มีบัญชาให้เลขารองเจ้าคณะใหญ่หนเหนือมาตรวจเยี่ยมวัด ม่วงเย็น บ้านกุดโก

วันที่ 22 เมษายน 2562 ได้รับความ เมตตาจากเจ้าพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ ได้มีบัญชาให้เลขารองเจ้าคณะใหญ่หนเหนือมาตรวจเยี่ยมวัด ม่วงเย็น บ้านกุดโก อำเภอหล่มเก่า และได้รับเมตตาจาก ครูบาอาจารย์ และผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. พร้อมทั้งชาวบ้านหลายๆตำบล ถวายการต้อนรับในการนี้