Reporter&Thai Army ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวมุกดาหาร ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

สามเณรบวชเฉลิมพระเกียรติ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลฯเนื่องในโอกาสปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา

สามเณรบวชเฉลิมพระเกียรติ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลฯเนื่องในโอกาสปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2567 เวลา 17.00 น.ณ หอประชุม 250 ปี มุกดาหาร คณะสงฆ์จังหวัดมุกดาหารร่วมกับคณะสงฆ์ภาค 10 จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยนำสามเณรบรรพชาโครงการสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ 14 ศูนย์บรรพชา จำนวน 707 รูป ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ อาคารหอประชุม 250 ปีมุกดาหาร โดยทำพิธีพร้อมกันทุกจังหวัดในคณะสงฆ์ภาค 10 ประกอบด้วย 6 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครพนม ยโสธร อำนาจเจริญ และมุกดาหาร
สามเณรเข้าร่วม พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี พระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค 10 เป็นประธาน
สำหรับจังหวัดมุกดาหาร พระราชรัตนโมลี เจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานสงฆ์ และนายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานฝ่ายฆาราวาส โดยมีพระภิกษุ สามเณร ข้าราชการ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนร่วมพิธี ณ หอประชุม 250 ปี มุกดาหาร

สำหรับโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เป็นหลักสูตร 20 วันแห่งการเรียนรู้ ระหว่างวันที่ 2 – 23 เมษายน 2567 เป็นโอกาสที่ทำให้ให้เด็ก และเยาวชนได้บวชเฉลิมพระเกียรติ เป็นเกียรติแก่วงศ์ตระกูลได้บวชสืบทอดพระพุทธศาสนา และได้ตอบแทนคุณบิดา-มารดาทำให้มีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้ อันก่อให้เกิดการพัฒนาด้านจิตใจ สังคม อารมณ์และสติปัญญา ดังคำกล่าวที่ว่า “เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ เป็นศาสนทายาทที่ดีของศาสนา “ สืบต่อไป.