Reporter&Thai Army ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ ข่าวเด่น นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

นศ.ปริญญาโท ม.แม่โจ้ คว้ารางวัลรองชนะเลิศ งานวิจัย “การเจริญเติบโตของปลาชะโอน” เวทีประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา (Symposium) ครั้งที่ 16

นศ.ปริญญาโท ม.แม่โจ้ คว้ารางวัลรองชนะเลิศ งานวิจัย “การเจริญเติบโตของปลาชะโอน” เวทีประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา (Symposium) ครั้งที่ 16

นางสาวพลอย แสนเหลี่ยว นักศึกษาระดับปริญญาโท คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับรางวัลรองชนะเลิศ การนำเสนอผลงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ภาคบรรยาย เรื่อง “สหสัมพันธ์ทางพันธุกรรมและลักษณะปรากฏของลักษณะการเจริญเติบโตในปลาชะโอน” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จอมสุดา ดวงวงษา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ในงานการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (Symposium) ครั้งที่ 16 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ซึ่งงานวิจัยนี้เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ของการเจริญเติบโตของปลา ในลักษณะความยาวเหยียด ความยาวมาตรฐาน ความยาวหัว ความลึกลำตัว ความกว้างลำตัว น้ำหนัก และสัดส่วนหัวต่อลำตัว ว่าไปในทิศทางใด เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการปรับปรุงพันธุ์ปลาชะโอนต่อไป.