ข่าว ปัตตานี ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ศอ.บต.เสริมศักยภาพนักประชาสัมพันธ์ & บัณฑิตอาสาฯ มุ่งสู่การเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ในสังกัดองค์กรตนเอง

22 เมษายน  67 ที่ ห้องน้ำพราว 2 โรงแรม ซี.เอส. ปัตตานี กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์การสื่อสาร สร้างความเข้าใจที่ดี กองบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มสมรรถนะการสื่อสารองค์กรด้วยการสร้าง Digital Content แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ ของ ศอ.บต. โดยได้รับเกียรติจากนายนันทพงศ์ สุวรรณรัตน์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานเปิดการประชุมฯ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ ศอ.บต. เจ้าหน้าที่ในองค์กร บัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ ตลอดจนเครือข่ายการทำงานด้านการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์และการผลิตสื่อ เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 50 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 24 เมษายน 2567

นายนันทพงศ์ สุวรรณรัตน์ รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ขอชื่นชมการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ถือเป็นกิจกรรมภายในองค์กรในการสร้างบุคลากร ศอ.บต. ให้มีพลัง มีกำลังใจในการทำงานมากยิ่งขึ้น เพราะบุคลากรถือเป็นบุคคลสำคัญในการพัฒนาและเดินหน้าในการทำงานขององค์กรให้เกิดประโยชน์อย่างมาก โดยเฉพาะงานด้านประชาสัมพันธ์ ควรแก่การอบรมเสริมความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คนในองค์กรได้ความรู้ มีแนวคิด content ในการประชาสัมพันธ์องค์กรให้มีประสิทธิภาพ พร้อมเผยแพร่ข่าวสารของ ศอ.บต. ไปยังบุคคลภายนอกได้รับรู้ว่า ศอ.บต. มีผลงานด้านการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างไรบ้าง และในอนาคตอยากให้ทุกคนนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมในครั้งนี้ ไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานอย่างจริงจัง และให้ทุกคนร่วมเดินหน้าอย่างมีพลังและเป้าหมายที่ชัดเจนว่า การประชาสัมพันธ์องค์กร คือการสร้างข่าวสารไปยังประชาชนเพื่อให้ทราบและมีทัศนคติและภาพพจน์ที่ดีต่อองค์กรของเราต่อไป

ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มสมรรถนะการสื่อสารองค์กรด้วยการสร้าง Digital Content แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นการจัดการประชุม บรรยายให้ความรู้ แก่บุคลากรของ ศอ.บต. โดยเชิญนายกรวิทย์ จันทร์พูล นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ และคณะฯ มาร่วมแลกเปลี่ยนถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ เพื่อพัฒนาเครือข่ายการทำงานด้านการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์และการผลิตสื่อ ให้สามารถโพสต์ข่าวบนเว็บไซต์ขององค์กร และผลิตคลิปสั้นเผยแพร่สู่สังคมออนไลน์ ส่งเสริมภาพลักษณ์ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องเหมาะสมต่อไป

ตอริก สหสันติวรกุล รายงาน