Uncategorized

ลูกเสือชาวบ้านภาคเหนือ 17 จังหวัดร่วมประชุมสร้างความเข้มแข็งและเจริญก้าวหน้า

ลูกเสือชาวบ้านภาคเหนือ 17 จังหวัดร่วมประชุมสร้างความเข้มแข็งและเจริญก้าวหน้า

ที่ห้องประชุม สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ นายวรพจน์ แววสิงห์งาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนา ผู้นำ ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องกับกิจการลูกเสือชาวบ้าน 17 จังหวัดภาคเหนือ ครั้งที่ 122 โดยมีนายประทิน นาคสำราญ ประธานชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โดยมีหน่วยงานของตำรวจตระเวนชายแดน ผู้แทนจากศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้าน ในพระบรมราชานุเคราะห์ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องกับกิจการลูกเสือชาวบ้านเข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้นำ ผู้บริหาร วิทยากร และผู้เกี่ยวข้อง ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นซึ่งกันและกัน รวมถึงรับทราบปัญหาอุปสรรค ข้อขัดข้อง และเสนอแนะในการดำเนินงาน ตลอดจนเป็นการเผยแพร่กิจการให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบถึงบทบาท และหน้าที่ของลูกเสือชาวบ้านอีกด้วย โดยภายในงานเป็นการประชุมและการสัมมนาเพื่อหาแนวทางในการดำเนินการให้มีความเข้มแข็งและเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปทั้งนี้ กิจการลูกเสือชาวบ้านได้กำเนิดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2514 เป็นต้นมา และยังคงอยู่ถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นองค์กรของประชาชน ดำเนินการโดยประชาชน เพื่อประชาชน และเป็นองค์กรที่ปลูกฝังให้มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ที่สำคัญคือการสร้างความรัก ความสามัคคีในสังคมและหมู่คณะ โดยใช้กระบวนการลูกเสือชาวบ้าน ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประมุข และได้ปฏิบัติตามพระบรมราโชบาย กฎ คำปฏิญาณของลูกเสือ ที่สร้างสรรค์สังคมให้มีความสุขตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

มนสิชา คล้ายแก้ว ผู้สื่อข่าวจังหวัดเพชรบูรณ์