ข่าวการศึกษาและไอที

นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี กล่าวให้โอวาทกับคณะครูและนักเรียน จำนวน 14 คน จากโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

วันที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี กล่าวให้โอวาทกับคณะครูและนักเรียน จำนวน 14 คน จากโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ซึ่งจะเดินทางไปร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษา ภาษา และวัฒนธรรม ณ โรงเรียน Misato Junior High School เมืองมิซาโตะ จังหวัดอะคิตะ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 26 – 31 สิงหาคม 2561 โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ คณะครูและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการมอบโอวาทครั้งนี้ด้วย

ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีกล่าวว่า นับเป็นโอกาสอันดีที่คณะครูและนักเรียนจะได้เรียนรู้ในสิ่งที่ดีงามของประเทศญี่ปุ่น เช่น เทคโนโลยี ความรู้วิทยาการ ความมีระเบียบวินัยของประชาชน ฯลฯ แล้วนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับประเทศไทย โดยขอให้ทุกคนพึงระลึกไว้เสมอว่าตนมิได้เป็นเพียงตัวแทนของโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์เท่านั้น แต่ยังเป็นตัวแทนของจังหวัดนนทบุรีและประเทศไทยด้วย ดังนั้น การจะกระทำสิ่งใด ขอให้รักษาชื่อเสียงของประเทศไทยเป็นสำคัญ และขอให้ระมัดระวังตัวและคำนึงถึงความปลอดภัยด้วย นอกจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีได้ให้นักเรียนทุกคนเขียนเรียงความจำนวน 2 หน้ากระดาษมาส่งผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี โดยขอให้เรียบเรียงความคิดเกี่ยวกับประสบการณ์และสิ่งที่ได้รับจากการเดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษา ภาษา และวัฒนธรรมในครั้งนี้ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีจะมีรางวัลสำหรับผู้ที่เขียนเรียงความได้ดีด้วย


สมัย นิกูลรัมย์ จ.นนทบุรี