ข่าวกระแสสังคม

ร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ภายใต้ชื่อ “จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย”พร้อมปิดฯ!!!

ร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ภายใต้ชื่อ “จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย”พร้อมปิดฯ!!!

วันจันทร์ ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑
ณ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๙ ตำบลโนนรัง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด (ปิดกิจกรรม)

เวลา ๐๙.๔๙ น.ทีมเจ้าหน้าที่ผอ.รพ.สต.โนนรัง เข้าร่วมปิดโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย จิตอาสาอสม,ประชาชนจิตอาสา ผู้นำชุมชนจิตอาสาและประชาชนจิตอาสาเยาวชนเข้าร่วม ด้วยสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ และวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ในห้วงระหว่างวันที่ ๑๒-๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ประกอบกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ภายใต้ชื่อ “จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย”

เน้นกิจกรรม การพัฒนาแหล่งนำ้ที่เน่าเสีย บริเวณที่มีนำ้ขัง การกำจัดขยะหรือภาชนะที่มีเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ชุมชน จังหวัดร้อยเอ็ด เน้นที่หมู่บ้าน ชุมชน วัด โรงเรียนและพื้นที่โดยรอบตำบล..สำรวจลูกน้ำยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออกและทำความสะอาดชุมชน

โครงการจิตอาสา “ทำความดีด้วยหัวใจ” เป็นพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ต้องการให้คนไทยร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือกิจกรรมที่เป็น
สาธารณประโยชน์ด้วยความสมัครใจ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง และเนื่องจาก ขณะนี้ ประเทศไทยยังมีพายุฝนในหลายพื้นที่ เสี่ยงต่อการระบาดของโรคไข้เลือดออก จากการมีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงและจำนวนยุงลายเพิ่มมากขึ้น

กิจกรรมในครั้งนี้ จึงมีการสำรวจลูกน้ำยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน พร้อมกันทั้งประเทศ พร้อมมีการให้ความรู้โรคติดต่อโดยยุงและแมลงพาหะนำโรค และกิจกรรม ๕ ส. ทำความสะอาดบริเวณบ้าน นอกจากจะช่วยให้สิ่งแวดล้อมภายในบ้าน พื้นที่สาธารณะสะอาดเรียบร้อย ปราศจากแหล่งเพาะพันธุ์ยุงซึ่งเป็นพาหะนำโรคแล้ว ยังเป็นการดำเนินงานที่ถือเป็นบ้าน ชุมชนปลอดภัยไข้เลือดออก เกิดจากความร่วมมือของชุมชน จิตอาสา สามารถเป็นตัวอย่างให้แก่ชุมชนอื่นดำเนินการตามได้

ปี ๒๕๖๑ จังหวัดร้อยเอ็ด พบผู้ป่วยไข้เลือดออก ๑๑๗๖ ราย ถึงจะไม่มีผู้เสียชีวิต แต่ความรุนแรงของโรคอาจส่งผลให้เกิดความสูญเสียได้ จึงขอความร่วมมือประชาชนและจิตอาสา
ดำเนินการรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก และขอให้ทุกคนช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง ในภาชนะต่าง ๆ ต้นไม้ ในบริเวณบ้าน และโรงเรียน ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ ลูกน้ำ ยุงลาย

ในครั้งนี้ท่านผอ.รพ สต.โนนรังพร้อมผู้นำชุมชน,อสม,ประชาชนจิตอาสาได้เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในชุมชนบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๙ พร้อมปิดกิจกรรมเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นอย่างดีในครั้งนี้

จำนวนประชาชนจิตอาสา ผู้เข้าร่วมเป็นจำนวน ๘๙ คน

ขุดลอกผักตบชวาเป็นไปด้วยความสามัคคีในชุมชนรักษาธรรมชาติลำคลองหนองหญ้าม้าไม่ให้มีอะไรมาขว้างทางนำ้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอีกต่อไปฯ!!!

ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข
ระบบสุขภาพยั่งยืน เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้
อสม.๔.๑๐๑


_________________________
ศรีไพร ทูลธรรม :: ข่าว/ภาพ
สื่อประชาสัมพันธ์สมาคมอสม.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ๑๐๑ smart city รายงาน