Uncategorized ข่าวรัฐสภา

คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นเรื่อง การผลิตพัฒนาบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคเอกชน

วันที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00-16.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุม 2702 ชั้น 27 อาคารสุขประพฤติ คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นเรื่อง การผลิตพัฒนาบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคเอกชน

โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการ เปิดการสัมมนาฯ
สำหรับวัตถุประสงค์การจัดสัมมนาฯ ครั้งนี้ มีขึ้นเพื่อศึกษาและรวบรวมข้อมูลความต้องการของภาคเอกชนในด้านบุคลากรเพื่อรองรับการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมโดยรวมของประเทศ

พร้อมทั้งนำข้อมูลที่ได้รับมาวิเคราะห์สังเคราะห์รูปแบบและแนวทางการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ส่งผลต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ ตลอดจนสภาพปัญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้การบูรณาการแบบมีส่วนร่วมและมุ่งผลสัมฤทธิ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ จะนำข้อมูลที่ได้รับจากสัมมนารับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการฯ ตามหน้าที่และอำนาจต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน