Reporter&Thai Army

สร้างความเข้าใจอันดีระหว่าง นอภ. และ ชป. อีกทั้งยัง//ชป.กร.พัน.พัฒนา 3 (ขุนอาสา 336) นำโดย ร.ต.ภูมิพิทักษ์ อนันต์ฤทธิ์กุล หน.ชป. ได้

เมื่อ 221200-221330 พ.ย. 61 ชป.กร.พัน.พัฒนา 3 (ขุนอาสา 336) นำโดย ร.ต.ภูมิพิทักษ์ อนันต์ฤทธิ์กุล หน.ชป. ได้เข้าพบ นางสาวนิติยา พงษ์พานิช นอภ.หางดง เพื่อประสานขออนุญาตลงพื้นที่ พร้อมทั้งชี้แจงรูปแบบการทำงานของ ชป. และกำหนดวันลงปฏิบัติงานของ ชป. ให้ทราบ ณ ที่ว่าการ อ.หางดง จว.ช.ม.
วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่าง นอภ. และ ชป. อีกทั้งยังเป็นการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการทำงานของ ชป. ที่ถูกต้อง เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของกองทัพฯ
กำหนดวันออกปฏิบัติหน้าที่ คือวันที่ 28 และ 30 พ.ย. 61
ผลการปฏิบัติงาน เป็นไป ด้วยความเรียบร้อย