ทหารนำน้ำดื่มสะอาด และผ้าห่มไปมอบให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส//หมู่ รส.ประจำ อ.ท่าตะโก จว.น.ว. ร้อย.รส.ที่ ๒ (ป.๔ พัน.๔) พร้อมด้วย


เมื่อวันที่ ๒๑ ธ.ค.๖๑ เวลา ๑๕๐๐ หมู่ รส.ประจำ อ.ท่าตะโก จว.น.ว. ร้อย.รส.ที่ ๒ (ป.๔ พัน.๔) พร้อมด้วย นางสาวนันทวรรณ เมืองน้อย ปลัดอำเภอท่าตะโก,กำนัน ต.ทำนบ และผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๕ ต.ทำนบ ลงพื้นที่นำน้ำดื่มสะอาด และผ้าห่มไปมอบให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส เพื่อไว้บริโภคในครัวเรือนและบรรเทาภัยหนาว จำนวน ๒ ครัวเรือน