อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เผยกรมส่งเสริมสหกรณ์สนับสนุนการดำเนินงานของสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง กว่า 10,407 คน โดยมีทุนการดำเนินงาน 169 ล้านบาท


อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เผยกรมส่งเสริมสหกรณ์สนับสนุนการดำเนินงานของสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง กว่า 10,407 คน โดยมีทุนการดำเนินงาน 169 ล้านบาท

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้สนับสนุนการดำเนินงานของสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง มีสมาชิกรวม 10,407 คน ทุนการดำเนินงาน 169,814,190 บาท โดยส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มในรูปแบบสหกรณ์ เพื่อพัฒนาอาชีพเพิ่มศักยภาพในการผลิต เพิ่มรายได้ยกระดับฐานะความเป็นอยู่ บริหารจัดการองค์กรร่วมกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง และสามารถยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของสมาชิกให้ดีขึ้น ก่อให้เกิดกองทุนและสวัสดิการในชุมชน ตลอดจนการพึ่งพาตนเองและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันทั้งภายในชุมชนและภายนอกชุมชนในลักษณะเครือข่ายสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง

ทั้งนี้เชิญชวนประชาชนเข้าชมงานโครงการหลวง 2562 เฉลิมฉลองครบ 50 ปี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 24 ธันวาคม 2562 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์นายกกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิโครงการหลวง น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิโครงการหลวง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ รวมทั้งเผยแพร่กิจกรรมการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ตลอดระยะเวลา 50 ปี และส่งเสริมการจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์โครงการหลวง

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “โครงการหลวงโมเดล : สืบสานพระราชประสงค์ในรัชกาลที่ 9 สู่พระราชปณิธานในรัชกาลที่ 10″ นิทรรศการประวัติศาสตร์โครงการหลวง 4 ยุค และการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงาน สู่ชุมชนมีสุข มั่นคง ยั่งยืน โดยกรมฯได้ร่วมจัดนิทรรศการ “งานโครงการหลวง 2562” ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มที่ 5 สังคม พัฒนาชุมชนเข้มแข็ง ภายใต้แนวคิด “ชุมชนบนพื้นที่สูง อยู่ดีมีสุข” นอกจากนี้ ยังมีการคัดสรรผลิตภัณฑ์คุณภาพดี มีประโยชน์ และส่งเสริมสุขภาพ นำมาจำหน่ายมากกว่า 1,200 รายการ รวมทั้งมีการสาธิตการประกอบอาหารจากผลผลิตโครงการหลวงโดยเชฟและดารารับเชิญ การแสดงวัฒนธรรมชนเผ่า การจำหน่าย อาหาร เครื่องดื่ม จากร้านสวัสดิการของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง.

ทรงวุฒิ ทับทอง