จังหวัดเชียงรายจัดงานเดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนคนเดินจังหวัดเชียงราย กระชับสุดยอดสินค้าและอาหารของดีเชียงรายให้กระตุ้นเศรษฐกิจต่อภาพการสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน


จังหวัดเชียงรายจัดงานเดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนคนเดินจังหวัดเชียงราย กระชับสุดยอดสินค้าและอาหารของดีเชียงรายให้กระตุ้นเศรษฐกิจต่อภาพการสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดกิจกรรมเดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนคนเดินจังหวัดเชียงราย เมื่อเย็นวันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562 ที่ลานกลางเวียง ย่านตลาดไนซ์บาร์ซ่าร์ ถนนประสพสุข ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารองค์การภาคเอกชน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เกษตรกร ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ ตลอดทั้ง ผู้เกี่ยวข้องร่วมเป็นเกียรติในพิธีอย่างคับคั่ง

ตามที่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีนโยบายให้จัดกิจกรรมเดิน กิน ชิม เที่ยว ด้วยการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในทุกจังหวัดและทุกพื้นที่ในโอกาสเทศกาลปีใหม่ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กระตุ้นเศรษฐกิจระดับฐานราก รวมทั้งกิจกรรมที่สร้างการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน โดยกำหนดให้จัดกิจกรรมขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562 นี้ พร้อมกันทั้ง 76 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร

จังหวัดเชียงรายได้จัดกิจกรรมเดิน กิน ชิม เที่ยว ทั้ง 18 อำเภอทั้งสิ้น 20 แห่ง ด้วยความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจจากทุกภาคส่วน ในงานได้มีการนำสินค้าจากชุมชน ผลิตภัณฑ์ OTOP ของดีประจำจังหวัดและอำเภอ สินค้าเกษตร และอาหารขนมประจำถิ่น มาจำหน่ายในระหว่างวันที่ 22 – 31 ธันวาคม 2562 เพื่อแสดงออกซึ่งอัตลักษณ์และสะท้อนค่านิยมและวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงรายได้อย่างโดดเด่นและชัดเจนอย่างดี เป็นที่ต้องการอุดหนุนสินค้าจากประชาชนและนักท่องเที่ยว รวมทั้ง มีกิจกรรมต่าง ๆ ที่เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกันด้วย อันจะก่อให้เกิดความประทับใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างและกระจายรายของประชาชนทุกกลุ่มอาชีพ ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดการหมุนเวียนและขยายมิติของการท่องเที่ยวในพื้นที่ได้อย่างเด่นชัดพร้อมกันด้วย

??????????????⛽??
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
22/12/62

,