Uncategorized

ร้อยเอ็ด….. ขุดลอกผักตบชวาบึงแหลมพยอม

ร้อยเอ็ด…..
ขุดลอกผักตบชวาบึงแหลมพยอม
– อ่างเก็บน้ำ(บึงแหลมพยอม) ต.แวง อ.โพนทองจ.ร้อยเอ็ด นายวัลลภ จินดาเงิน นายอำเภอโพนทอง ร่วมกับ เทศบาลตำบลโพนทอง นำจิตอาสาชาวอำเภอโพนทอง จำนวนกว่า 200 คน ร่วมกันปรับปรุงฟื้นฟูสภาพภูมิทัศน์และระบบนิเวศน์ของบึงแหลมพยอม ให้เพิ่มขีดความสามารถรองรับน้ำได้มากขึ้น และ เตรียมพร้อมจัดกิจกรรมลอยกระทงที่จะมาถึงโดยมีการขุดลอกเก็บผักตบชวา

-วันนี้ 18 ก.ย.นางยุภาพร สุวรรณผิว ผจก.ประปาส่วนภูมิภาค สาขาโพนทองสนับสนุนน้ำดื่ม ขนมจีน ส้มตำ ไก่ยาง เป็นอาหารกลางวัน ซึ่งวัชพืชทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาการเกิดอุทกภัยน้ำท่วม เพราะเป็นตัวกีดขวางการระบายน้ำ ทำให้วันนี้ กลุ่มจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ จึงมาร่วมแรงร่วมใจร่วมมือกันทำงานสนองพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร โดยร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ และสร้างความปรองดองของคนทุกกลุ่มทุกชนชั้นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

เพื่อทำการขุดลอกวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำ และเป็นตัวบดบังทัศนียภาพที่สวยงามของอ่างเก็บน้ำบึงแหลมพยอมเนื้อที่กว่า 2,000 ไร่ โดยคาดว่าจะมีวัชพืชที่ถูกกำจัดตามโครงการนี้น้ำหนักกว่า 5,000 ตัน และช่วยลดการใช้จ่ายงบประมาณในการใช้กำจัดของทางราชการด้วย

 

สุเทพ ลอยแก้ว/รายงาน