Uncategorized

โครงการสัมนา และรับฟังความคิดเห็นระบบการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง และการปรับโอนพิกัดศุลกากรร่มกับหอการค้า พาณิชย์ ศุลกากรจังหวัดนครพนม จัดอบรมสัมนา การค้าธุรกิจส่งออกระหว่างประเทศ

โครงการสัมนา และรับฟังความคิดเห็นระบบการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง และการปรับโอนพิกัดศุลกากรร่มกับหอการค้า พาณิชย์ ศุลกากรจังหวัดนครพนม จัดอบรมสัมนา
การค้าธุรกิจส่งออกระหว่างประเทศ 17 ก.ย. 2561 ณ ที่โรงแรม
เดอะริเวอร์ จังหวัดนครพนม เวลา 09.30 น.เปิดสัมนาโดยนาง สาวบุณิกา แจ่มใส ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาความ
พร้อมทางการค้า กรมเจรจาการค้าระหว่างประ ภายใต้ความตกลงการค้าสินค้า อาเซี่ยน ATGA โดยมีผู้เข้าร่วมสัม
3 จังหวัด นครพนม ศรีสะเกษและบุรีรัมย์จำนวน 100 คน

 

 

ณัฐพล ทองผาภูมิ รายงานจากจังหวัดนครพนม