Reporter&Thai Army

มทบ.33/กกล.รส.จว.ช.ม. จัดกิจกรรมรวมใจไทย ยั่งยืน

ในห้วง 22-24 ม.ค.62 มทบ.33/กกล.รส.จว.ช.ม. จัดกิจกรรมรวมใจไทย ยั่งยืน ที่บริเวณศูนย์ประสานงานทหารกองหนุน ทหารผ่านศึก และ มวลชน มทบ.33 ซึ่งประสานการจัดงานกับส่วนต่างๆคือ กอ.รมน.จว.ช.ม., อผศ.เขต ช.ม.กกต.จว.ช.ม., สมาคมทหารผ่านศึกจว.ช.ม., ชมรมทหารกองหนุนในพื้นที่ จว.ช.ม. โดยกำหนดวัตถุประสงค์คือ รณรงค์ปลูกฝังให้เยาวชนกลุ่ม นศท. และประชาชนทั่วไปได้ รับทราบและระลึกถึงวีรกรรม ของบรรพบุรุษไทยและพระมหากษัตริย์ไทย

 

โดยมี นศท. เข้ารับการปลูกฝังวันละ 3,000 คน, เปิดโอกาสให้ทหารกองหนุนทหารผ่านศึกในพื้นที่ จว.ช.ม.ได้ถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้สึกรักชาติให้กับเยาวชนกลุ่ม นศท. และประชาชนทั่วไป, สร้างความสามัคคี ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างทหารกองหนุน ทหารผ่านศึก นศท. และประชาชนทั่วไปที่เป็นมวลชนของเรา และให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งในพื้นที่ จว.ช.ม.ในเรื่อง วิธีการเลือกตั้ง การแบ่งเขตเลือกตั้ง และพรรคการเมืองต่างๆ ที่เตรียมการเข้ารับการเลือกตั้ง โดยมีรูปแบบการดำเนินการ ดังนี้ การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยโดยวิทยากรของหน่วยที่ผ่านการอบรมวิทยากรชุดขุนศึก ขุนอาสา และขุนภักดี, การแสดงของ นศท. ที่แสดงถึงความรู้สึกรักชาติ รักแผ่นดิน, การประกวดร้องเพลงรักชาติของ นศท. จากสถานการศึกษาต่างๆ, การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย,การให้ความรู้ในเรื่องการเลือกตั้ง ส.ส. โดย กกต.จว.ช.ม. และการให้สมาชิกทหารกองหนุนทหารผ่านศึก จาก 25 อำเภอ ของ จว.ช.ม. ได้มีกิจกรรมร่วมกับ นศท. ในแต่ละอำเภอ และนำผลิตภัณฑ์เด่น ของแต่ละอำเภอ มาจำหน่ายให้กับประชาชนทั่วไป ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย