ข่าว ร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด สคบ. ลงพื้นที่สุ่มตรวจเปอร์เซ็นต์ทองคำจากร้านทองกว่า 21 ร้าน นำมาทดสอบปริมาณความบริสุทธิ์ของทองรูปพรรณโดยวิธีเอกซเรเย์เทคนิค ที่ศาลากลางจังหวัด หวังให้ชาวร้อยเอ็ดซื้อทองได้มาตรฐาน

จังหวัดร้อยเอ็ด สคบ. ลงพื้นที่สุ่มตรวจเปอร์เซ็นต์ทองคำจากร้านทองกว่า 21 ร้าน นำมาทดสอบปริมาณความบริสุทธิ์ของทองรูปพรรณโดยวิธีเอกซเรเย์เทคนิค ที่ศาลากลางจังหวัด หวังให้ชาวร้อยเอ็ดซื้อทองได้มาตรฐาน
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมอบหมายให้ นายฐิตินันท์ สิงหา ผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก และคณะ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ สคบ.จังหวัดร้อยเอ็ด สมาคมค้าทองคำ และผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายทองรูปพรรณ ดำเนินการทดสอบปริมาณความบริสุทธิ์ของทองรูปพรรณ โดยวิธีเอกซเรย์เทคนิค ที่ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด และลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบการที่จำหน่ายอุปกรณ์ชิ้นส่วนรถยนต์ และสินค้าอื่นตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก

นายฐิตินันท์ สิงหา ผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้ดำเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบการจัดทำฉลากสินค้าของผู้ประกอบธุรกิจตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร เขตปริมณฑล และส่วนภูมิภาค เพื่อเป็นการติดตามสอดส่องพฤติกรรมของผู้ประกอบธุรกิจ ประกอบกับสมาคมค้าทองคำได้เข้าพบ และประชุมหารือกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กรณีผู้ประกอบการร้านขายทองรูปพรรณในพื้นที่ต่างจังหวัดบางรายจำหน่ายสินค้าทองรูปพรรณที่ไม่มีคุณภาพ และไม่จัดทำฉลากสินค้าตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2544) เรื่องให้ทองรูปพรรณเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก และประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2546) เรื่อง ให้ทองรูปพรรณเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก (ฉบับที่ 2) ส่งผลให้ผู้บริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบการ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการกำกับดูแลทั้งเชิงปราบปรามและป้องกัน เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรมจากการซื้อสินค้าและเป็นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมถึงบูรณาการร่วมกับสมาคมค้าทองคำในการลงพื้นที่ตรวจสอบปริมาณความบริสุทธิ์ของทองรูปพรรณ

นายฐิตินันท์ สิงหา ผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก กล่าวอีกว่า สคบ.ร่วมกับจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบฉลากทองรูปพรรณตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่องให้ทองรูปพรรณเป็นสินที่ควบคุมฉลาก ลงพื้นที่ตรวจสอบเมื่อวาน ตรวจสอบทั้ง ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย จำนวน 21 ร้าน พบว่ามีการปฏิบัติ จัดทำฉลากถูกต้องทั้งหมด 17 ร้าน และปฏิบัติไม่ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด จำนวน 4 ร้าน นอกจากตรวจทองรูปพรรณแล้ว ได้ตรวจสอบฉลากอัญมณี ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 1 แห่ง พบว่า ผู้ประกอบการที่จำหน่ายอัญมณี ไม่ว่าจะเป็นเพชรหรืออัญมณีประเภทอื่นๆ ก็ไม่มีการจัดทำฉลาก ตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ยังได้ลงพื้นที่ตรวจสอบฉลากสินค้าทั่วไปประเภทแว่นตา พบว่าไม่มีการจัดทำฉลาก สินค้าประเภทแว่นตา ให้ถูกต้องตามกฎหมายกำหนด ซึ่งในเช้าวันนี้ สคบ. ได้ให้ผู้ประกอบการนำตัวอย่างทองรูปพรรณ

ที่ทางพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคสุ่มเก็บตัวอย่างทองเพิ่มเพื่อมาเอกซเรย์เบื้องต้นเพื่อหาค่าของความบริสุทธิ์ทองรูปพรรณ ที่ 96.5 ซึ่งยังคงได้ตามมาตรฐานที่กำหนด
สำหรับผู้บริโภค หากไม่ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้าหรือบริการ สามารถร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สายด่วน สคบ. 1166 ทางเว็บไซต์ www.ocpb.go.th ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค (OCPB Complain Mobile Application)หรือร้องเรียนด้วยตนเองที่ สคบ. ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ต่างจังหวัดร้องเรียนได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมของทุกจังหวัด

//////////////////////////////
ศรีไพร ทูลธรรม/จิตอาสาร้อยเอ็ดทำความดีด้วยหัวใจ รายงาน