ข่าวบันเทิงและกีฬา

นางจิตรา หมีทอง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานมอบเหรียญรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันเทควันโด

วันที่ 23 มกราคม 2562 นางจิตรา หมีทอง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานมอบเหรียญรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันเทควันโด ใน กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ นครสวรรค์ศึกษาเกมส์ ครั้งที่ 40 จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี นายประกอบ ธีวีระพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงาน ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์ นางธัญลักษณ์ อำไพพันธุ์ ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ นายวุฒิยง อ่อนสะอาด ประธานชมรมเทควันโดจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมพิธีมอบรางวัล ซึ่งมีการมอบเหรียญให้กับผู้ชนะการแข่งขัน 4 ประเภท
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันประเภทตั้มเวท ชาย น้ำหนักเกินกว่า 48 ก.ก. แต่ไม่เกินกว่า 51 ก.ก.ได้แก่ ชิน ซาอิโตะ เขต 8 จังหวัดภูเก็ต รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นายวัชรา ขาวสำอาง เขต 2 จังหวัดปทุมธานี รองชนะเลิศอันดับ 2 นายนวภัคร เสมอพร้อม เขต 2 จังหวัดชลบุรี นายกษิด์เดช ทิพยวิชิน เขต 4 จังหวัดมหาสารคาม

ประเภทเฟเธอเวท ชาย น้ำหนักเกินกว่า 51 ก.ก.แต่ไม่เกิน 55 กก. ได้แก่ นายธนภน ธนานันต์กุล เขต 1 จังหวัดปทุมธานี รองชนะเลิศอันดับ 1 นายพันธกานต์ เกษรบัว เขต 10 กรุงเทพมหานคร รองชนะเลิศอันดับ 2 นายอานุภาพ ขุนวิเศษ เขต 9 จังหวัดพัทลุง นายกัษณ สวนอักษร เขต 8 จังหวัดภูเก็ต
ประเภทแบนตั้มเวท หญิง น้ำหนักเกินกว่า 44 ก.ก. แต่ไม่เกินกว่า 46 ก.ก.ได้แก่ นางสาวจารุวรรณ เย็มร่มไทร เขต 1 จังหวัดนนทบุรี รองอันดับ 1 นางสาวสิดาพร นนศรีราช เขต 4 จังหวัดมหาสารคาม รองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวธัญวรัตน์ วิสุทธิเกษม เขต 5 จังหวัดเขียงราย เด็กหญิงปพิชญา ถาวรสุขเจริญ เขต 2 จังหวัดชลบุรี
ประเภทเฟเธอเวท หญิง น้ำหนักเกินกว่า 46 ก.ก. แต่ไม่เกินกว่า 49 ก.ก. ได้แก่ นางสาวกานต์รวี สมพันธ์ เขต 2 จังหวัดชลบุรี รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงกัญญาวีร์ แสงไพบูลย์อ เขต 9 จังหวัดสงขลา รองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวแพรพลอย เทียมมาลา เขต 4 จังหวัดมหาสารคาม เด็กหญิงอนัตติยา เวรมาสย์ เขต 6 จังหวัดพิษณุโลก ณ หอประชุมใหญ่บึงบอระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค์ เมือวันที่ 23 มกราคม 2562