Reporter&Thai Army

ฉก.ทพ.๓๑ จัด กพ. พร้อม ร่วมกับ จนท.ประปาส่วนภูมิภาค รยบ.บรรทุกน้ำ ขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๒ เที่ยว

เมื่อ ๒๓๐๙๐๐ มี.ค.๖๒ ฉก.ทพ.๓๑ จัด กพ. พร้อม ร่วมกับ จนท.ประปาส่วนภูมิภาค รยบ.บรรทุกน้ำ ขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๒ เที่ยว จำนวน ๑๕ หลังคา ไปแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชน ที่ประสบปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ เพื่อไว้ใช้สำหรับอุปโภค – บริโภค บริเวณ บ.ปงอ้อ หมู่ ๑๑ ต.แม่จัน อ.แม่จัน จว.ช.ร. ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ