Reporter&Thai Army

ร้อย.รส.ที่ 2 (ป.พัน.7 พล.ร.7 อ.พร้าว) ร่วมกับ กำนัน ต.สันทราย, สาธารณสุขฯ, อสม./จิตอาสา บ.ท่ามะเกี๋ยง ม.4 ต.สันทราย อ.พร้าว ร่วมแจกหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนในพื้นที่ บ.ท่ามะเกี๋ยง ม.4 ต.สันทราย อ.พร้าวฯ

เมื่อ 230830 มี.ค.62 ร้อย.รส.ที่ 2 (ป.พัน.7 พล.ร.7 อ.พร้าว) ร่วมกับ กำนัน ต.สันทราย, สาธารณสุขฯ, อสม./จิตอาสา บ.ท่ามะเกี๋ยง ม.4 ต.สันทราย อ.พร้าว ร่วมแจกหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนในพื้นที่ บ.ท่ามะเกี๋ยง ม.4 ต.สันทราย อ.พร้าวฯ โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็กเล็ก, ผู้สูงอายุ, หญิงตั้งครรภ์, ผู้มีโรคประจำตัว เพื่อป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก และให้คำแนะนำในการใช้หน้ากากอนามัย 1 ชิ้น และใช้ทิชชู่ 2 แผ่นพับครึ่งรองไว้ด้านใน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย