ข่าว สรุาษฎร์ธานี ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

กิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุย ร่วมในโครงการเข้าวัดฟังธรรมไปกับนายอำเภอ 

23 เมษายน 2567 เวลา 07.00 น. ดร.กัมปนาท กลิ่นเสาวคนธ์ นายอำเภอเกาะสมุย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนภาคส่วนต่าง ๆ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ วัดศรีทวีป หมู่ที่ 5 ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ทั้งนี้ โครงการ “เข้าวัดฟังธรรม ไปกับนายอำเภอ” ที่ทางอำเภอเกาะสมุย จัดขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนา สร้างคุณธรรม จริยธรรม และเพื่อให้ข้าราชการ ประชาชนทั่วไปได้เข้าวัดฟังธรรม ทำบุญสร้างกุศล และสร้างสมาธิ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ และการดำรงชีวิต สร้างสัมพันธไมตรีที่ดี ระหว่างข้าราชการกับพี่น้องประชาชนในชุมชนต่างๆ รวมทั้งสนับสนุนให้พุทธศาสนิกชนได้ทำบุญ สมาทานศีล ฟังพระธรรมเทศนา ประกอบการเจริญจิตภาวนา ถวายสังฆทาน และถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ และได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน เพื่อก่อให้เกิดความสงบสุขแก่ตนเอง สังคม และประเทศชาติ

ตลอดทั้งยังเป็นการฟื้นฟูประเพณีการเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันพระ ให้กลับคืนสู่สังคมไทยเพื่อให้เป็นสังคมแห่งคุณธรรม ที่มีความสัมพันธ์อันดีและมีความเชื่อมโยงผูกพันตามวิถีเดิมในลักษณะของ บวร คือ บ้าน วัด โรงเรียน อันจะนำมาซึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนา รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในทุกด้าน และยังมีการนั่งล้อมวงรับประทานอาหารร่วมกัน
.
ในการนี้ นางถนอมศรี รัตนรักษ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุย พร้อมด้วยนางสาววาสนา บรมธนรัตน์ นางเจียมจิต พรหมเกาะ รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุย พร้อมด้วยกรรมการฯ และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุย เข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้ด้วย