Uncategorized

เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด มอบประกาศนียบัตรให้กับเกษตรกรผู้ผ่านการฝึกอบรม โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน

ร้อยเอ็ด….
เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด มอบประกาศนียบัตรให้กับเกษตรกรผู้ผ่านการฝึกอบรม โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน

 

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบประกาศนียบัตรให้กับเกษตรกรผู้ผ่านการฝึกอบรม โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ที่ศูนย์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ที่บ้าน นายจักรพงษ์ กุนัน กำนันตำบลสะอาดสมบูรณ์ ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายประดิษฐ์ ศรีประสิทธิ์ นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด นายทรงพันธ์ จันทร์สว่าง เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด นายจักรพงษ์ กุนัน กำนันตำบลสะอาดสมบูรณ์ และเกษตรกรผู้ผ่านการอบรมเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

 

นายทรงพันธ์ จันทร์สว่าง เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ดได้ดำเนินงานภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2561 แผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงการผลิตภาคเกษตร โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร งบประมาณดำเนินการ 138,856,600 บาท(หนึ่งร้อยสามสิบแปดล้านแปดแสนห้าหมื่นหกพันหกร้อยบาท) ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกรภายในชุมชน ตามหลักสูตร “การพัฒนาการเกษตร” ชุมชนละ 200 ราย โดยแบ่งเป็นรุ่นละ 50 ราย อบรมรุ่นล

 

ะ 3 วัน จำนวน 18 ชั่วโมงต่อรุ่น แบ่งเป็น 3 กลุ่มวิชา เป้าหมายดำเนินการในพื้นที่ทั้ง 20 อำเภอ จำนวน 241 ชุมชน เกษตรกรเป้าหมาย จำนวน 48,200 ราย ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกร ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยตามเป้าหมายทุกอำเภอ เกษตรกรที่ผ่านการฝึกอ

 

บรม สามารถรวมกลุ่มกันไม่น้อยกว่า 25 คนต่อกลุ่ม เพื่อเสนอโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ตามความต้องการของชุมชน ภายใต้เงื่อนไขและกรอบกิจการที่กำหนด ขอรับการสนับสนุนงบประมาณชุมชนชุมชนละไม่เกิน 300,000บาท(สามแสนบาท) โดยดำเนินการผ่านเวทีระดับชุมชน คณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับอำเภอ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติโครงการฯ การมอบมอบประกาศนียบัตรให้กับเกษตรกรผู้ผ่านการฝึกอบรม ในครั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการและผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตร และให้เกษตรกรในชุมชนได้มีแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จึงจัดตั้งศูนย์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้เพิ่มเติม การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)โดยมีนายจักรพงษ์ กุนัน กำนันตำบลสะอาดสมบูรณ์เป็นเจ้าของพื้นที่และเป็นวิทยากรประจำศูนย์
ดำเนิน พรมไชยา อปมฃ.ร้อยเอ็ด/รายงาน 0935498879