ข่าวเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ เปิดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจําปี 2561

จังหวัดเชียงใหม่ เปิดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจําปี 2561 โดยเชิญชวนประชาชนร่วมปฏิบัติกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2561

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. ที่ พระวิหารหลวง วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจําปี 2561 จังหวัดเชียงใหม่ โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เกิดขึ้นได้โดยความร่วมมือของ คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรทางพระพุทธศาสนา ตลอดจน พุทธศาสนิกชนชาวเชียงใหม่ทุกหมู่เหล่า มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและจัดกิจกรรมรําลึกคุณของพระรัตนตรัย และเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา อีกทั้งยังส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ได้ศึกษาหลักธรรมะ และร่วมปฏิบัติกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2561 พร้อมกันนี้ ได้มีการมอบโล่เกียรติคุณ “บัวขาว” แก่กลุ่มสตรีนารีต้นแบบ การหล่อเทียนพรรษา และมอบเทียนพรรษาแก่ผู้แทน 25 อําเภอ ที่ส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนาและกิจการคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ สัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจําปี 2561 จังหวัดเชียงใหม่ ยังมีกิจกรรมอื่นๆ อีก ได้แก่ ในวันที่ 23 – 24 กรกฎาคม 2561 พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะของนักเรียน เยาวชน ที่พุทธสถานเชียงใหม่ อําเภอเมืองเชียงใหม่ , วันที่ 23 – 28 กรกฎาคม 2561 การปฏิบัติธรรมของบรรพชิตและฆราวาส เนื่องในสัปดาห์วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ที่ วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) อําเภอเมืองเชียงใหม่ , วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 กิจกรรมส่งเสริมทักษะวิชาการพระพุทธศาสนา “วิถีพุทธวิถีไทย (การปฏิบัติกรรมฐานเบื้องต้น)” สําหรับนักเรียนเยาวชน ที่ วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) อําเภอเมืองเชียงใหม่ , วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ที่ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อําเภอเมืองเชียงใหม่ , วันที่ 27 กรกฎาคม 2561 พิธีสวดมนต์ ฟังพระธรรมเทศนา และเวียนเทียน ทุกวัดใกล้บ้าน , วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และ ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ที่อาคาร SMEs ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อําเภอเมืองเชียงใหม่ และวันที่ 30 กรกฎาคม – 9 สิงหาคม 2561 เป็นโครงการทําดีเพื่อแม่ (บวชชี และศีลจาริณี) ถวายเป็นเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) อําเภอเมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมในช่วงสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ลด ละ เลิก อบายมุข โดยแต่งกายชุดขาว ทำบุญบำเพ็ญกุศล รักษาศีล ฟังธรรม และเวียนเทียนพร้อมเจริญภาวนา เพื่อเป็นการร่วมกันส่งเสริมการสืบทอดพระพุทธศาสนา อันเป็นศาสนาประจำชาติไทยให้คงอยู่สืบไป

//////////////////////
สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม / ส.ปชส.เชียงใหม่
23 กรกฎาคม 2561