Uncategorized

นอภ.เมืองลำพูน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรม “สภากาแฟ ครั้งที่ 11/2561” ณ หอประชุม ชั้น 1 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย

เมื่อ 23 ส.ค.61, 0730 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย พ.อ.บรรณวัฒน์ พรหมจรรย์ รอง ผบ.กกล.รส.จว.ล.พ., พ.ท.กฤษณ์ แสงกล้า หน.ฝยก.กกล.รส.จว.ล.พ., พ.ท.อัศนัย เมืองมูล หน.ฝกร.กกล.รส.จว.ล.พ. และ ร.ท. มนูญ คำอักษร น.ฝกร.กกล.รส.จว.ล.พ. ร่วมกับ พ.อ. ประพันธ์ ธรรมศิริ รอง หน.ส่วนประสารงาน กกล.รส.จว.ล.พ., รอง ผวจ.ล.พ., นายกเหล่ากาชาด จว.ล.พ., หน.ส่วนราชการฯ ในพื้นที่ จว.ล.พ., นอภ.เมืองลำพูน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรม “สภากาแฟ ครั้งที่ 11/2561” ณ หอประชุม ชั้น 1 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย ต.ในเมือง อ.เมือง จว.ล.พ. โดย สนง.วัฒนาธรรม จว.ล.พ., สนง.พระพุทธศาสนา จว.ล.พ. และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย เป็นเจ้าภาพร่วมกันฯ ทั้งนี้กิจกรรมสภากาแฟ จัดขึ้นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมการบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างไม่เป็นทางการสำหรับภาครัฐ และภาคเอกชน ของ จว.ล.พ. เป็นการประชุมนอกรูปแบบโดยสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปตามหน่วยงานต่างๆ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง โดยมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผวจ.ล.พ. เป็นประธานฯ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ประมาณ 200 คน (โดยกิจกรรมสภากาแฟในครั้งต่อไป สนง.ท่องเที่ยว และกีฬา จว.ล.พ. และการกีฬาแห่งประเทศไทย จว.ล.พ. เป็นเจ้าภาพฯ ร่วมกัน)