Reporter&Thai Army

โครงการหมู่บ้านสีขาว จากการเข้าตรวจสอบฯ และเชิญตัวผู้ที่มีรายชื่อเกี่ยวข้องกับยาเสพติด จำนวน 13 ราย ผลการปฎิบัติฯ ตรวจพบปัสสาวะให้ผลเป็นผลบวก

เมื่อ 23 ส.ค.61, 0600 – 1000 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย มว.รส.ที่ 1 ร้อย.รส.ที่ 2 (ร.7 พัน.2) จัดกำลังพล ร่วมกับ ฝ่ายปกครอง อ.เวียงหนองล่อง พร้อม จนท.อส., สภ.เวียงหนองล่อง, จนท.สาธารณสุข อ.เวียงหนองล่อง, ผญบ. และผช.ผญบ.ม.9 บ.วังสะแกงใต้ ต.หนองล่อง อ.เวียงหนองล่อง จว.ล.พ. เข้าร่วม Re X-ray หมู่ บ้านเป้าหมายที่มีรายชื่อเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในพื้นที่ บ.วังสะแกงใต้ ม.9 ต.หนองล่อง อ.เวียงหนองล่อง จว.ล.พ. ตามโครงการหมู่บ้านสีขาว จากการเข้าตรวจสอบฯ และเชิญตัวผู้ที่มีรายชื่อเกี่ยวข้องกับยาเสพติด จำนวน 13 ราย ผลการปฎิบัติฯ ตรวจพบปัสสาวะให้ผลเป็นผลบวก (มีสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนในร่างกาย) จำนวน 10 ราย โดยในขั้นต้น ผู้ที่ตรวจพบสารเสพติดในปัสสาวะ ให้เป็นผลบวก จนท.จะใช้ขั้นตอนในการให้ทางชุมชนเป็นผู้บำบัดรักษา โดยมีผู้นำชุมชนในหมู่บ้านเป็นผู้ที่คอยติดตามพฤติกรรมและรายงานผลให้กับส่วนที่เกี่ยวข้องรับทราบ หากยังมีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด จะได้นำไปบำบัดรักษาต่อไป สถานที่ตรวจ ณ ศาลาประชาคม บ.วังสะแกงใต้ ม.9 ต.หนองล่อง อ.เวียงหนองล่อง จว.ล.พ. มีผู้เข้าร่วมฯ จำนวน 40 คน