Uncategorized

3 หน่วยงาน ในจังหวัดจันทบุรีร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมกาแฟสัญจร แลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็น ปัญหาความต้องการ อุปสรรค และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการบริหารและพัฒนาจังหวัดจันทบุรีในรูปเรียบง่าย

3 หน่วยงาน ในจังหวัดจันทบุรีร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมกาแฟสัญจร แลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็น ปัญหาความต้องการ อุปสรรค และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการบริหารและพัฒนาจังหวัดจันทบุรีในรูปเรียบง่าย

 

 

วันนี้ ( 23 ส.ค.61 ) ที่ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรีนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่า

 

ราชการจังหวัดจันทบุรี ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้แทนสมาคม องค์กร ภาคเอกชน ร่วมกิจกรรมกาแฟสัญจร กระชับสัมพันธไมตรี ในรูปแบบการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แบบไม่เป็นทางการ โดยมีหน่วยงานในสังกัด กระทรวงยุติธรรม / กระทรวงศึกษาธิการ และ กระวัฒนธรรม ในจังหวัดจันทบุรีเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม โอกาสนี้มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรีได้นำนักศึกษาสาขาต่าง ๆ มาจัดแสดงนิทรรศการทางวิชาการเผยแพร่ความรู้ รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษา คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี สาขา คหกรรมศาสตร์ได้แสดงความสามารถในการปรุงอาหาร และ บริการอาหารเช้าแก่ผู้ร่วมงาน สำหรับกิจกรรมกาแฟสัญจรในครั้งต่อไป หน่วยงานในสังกัด กระทรวงคมนาคม / สำนักนายกรัฐมนตรี / สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด และ สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จะเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม

 

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก