Uncategorized

จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย จัดงาน “มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต เด็กจันท์เกิดและเติบโตอย่างเต็มศักยภาพ”และงานชุมชนนมแม่ต้นแบบจันทบุรี

จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย จัดงาน “มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต เด็กจันท์เกิดและเติบโตอย่างเต็มศักยภาพ”และงานชุมชนนมแม่ต้นแบบจันทบุรี

 

วันนี้ ( 23 ส.ค.61 ) ที่โรงแรมเคพีแกรนด์ จังหวัดจันทบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี และมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย ได้ร่วมกันจัดงาน “มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต เด็กจันท์เกิดและเติบโตอย่างเต็มศักยภาพ”และงานชุมชนนมแม่ต้นแบบจันทบุรี 162 โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมงาน คือบุคลากรสาธารณสุข / อสม. / แม่ และเด็กในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี และมี นางกานต์เปรมปรีดิ์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดงาน สำหรับการจัดโครงการ“มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต เด็กจันท์เกิดและเติบโตอย่างเต็มศักยภาพ” เพื่อต้องการให้ทุกครอบครัวให้ความสำคัญกับการเลี้ยงดูเด็กตั้งแต่ในช่วงตั้งครรภ์ แรกคลอด หลังคลอด จนไปถึงการเลี้ยงดูเด็กในช่วง 1,000วันแรกของชีวิต เพราะเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดในการปูพื้นฐานการเจริญเติบโตของเด็กในด้าน EQ IQ และ EF (Executive Function) // ทั้งนี้กลยุทธ์ที่ต้องดำเนินควบคู่กันไปก็คือ โมเดล นมแม่ 1-6-2 ซึ่ง 1 หมายถึง นมแม่ 1 ชั่วโมงแรกคลอด , 6 หมายถึง นมแม่อย่างเดียว 6 เดือน , 2 หมายถึง นมแม่ต่อเนื่อง 2 ปีหรือนานกว่า โดยโมเดลนี้เป็นรูปแบบของกลยุทธ์การสื่อสารที่ต้องการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งบูรณาการองค์ความรู้ทั้ง 3 ด้าน คือ การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ , การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย และการส่งเสริมโภชนาการเด็ก หญิงตั้งครรภ์ และหญิงให้นมบุตรที่ถูกต้อง

 

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก