Uncategorized

ตราด/ที่ทำการปกครองจังหวัดตราด พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ปกครอง สนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ตราด/ที่ทำการปกครองจังหวัดตราด พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ปกครอง สนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้ที่ทำการปกครองจังหวัดตราด สนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งที่ทำการปกครองจังหวัดตราด จัดขึ้น โดยมีบุคลากรของที่ทำการปกครองจังหวัดและที่ทำการปกครองอำเภอจากอำเภอต่าง ๆ ในจังหวัดตราดรวม 80 คน เข้าร่วมโครงการที่ห้องประชุม พบทะเล โฮเทล & รีสอร์ท ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด โดยมีนายพีระ การุญ นายอําเภอคลองใหญ่ให้เกียรติเข้าร่วมในฐานะบทบาทข้าราชการฝ่ายปกครองในการขับเคลื่อนและการดําเนินงานเขตเศรษฐกิจพิเศษ
นายพิชัย ศิลปผดุง จ่าจังหวัดตราด กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้เลือกพื้นที่อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนของประเทศไทย โดยใช้ประโยชน์จากความเชื่อมโยงด้านคมนาคมขนส่งของภูมิภาคอาเซียนตามข้อตกลงการค้าเสรีภายใต้กรอบอาเซียนและข้อตกลงภายใต้กรอบเศรษฐกิจอื่นและจากการค้าบริเวณพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน และได้มอบนโยบายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดำเนินงานสนับสนุนการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ การสร้างความไว้วางใจ ความสัมพันธ์อันดี และความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ในพื้นที

่ชายแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน ทำการปกครองจังหวัดตราด ในฐานะหน่วยงานในสังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย มีภารกิจสำคัญเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ การอำนวยความเป็นธรรม การปกครองท้องที่ การอาสารักษาดินแดน และการทะเบียน อีกทั้งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจใกล้ชิดกับประชาชน และมีกลไกเครือข่ายในระดับพื้นที่ในการบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน และดำเนินการสนับสนุนการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษดังกล่าว โดยเฉพาะการจัดการด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดน การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การจัดระบบทะเบียนแรงงานต่างด้าว การค้ามนุษย์ การพัฒนาประสิทธิภาพการผ่านแดน ภารกิจของศูนย์ดำรงธรรมและการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และการสร้างการยอมรับและสนับสนุนจากประชาชน

จึงได้จัดโครงการในครั้งนี้ขึ้น เพื่อเป็นการเติมเต็มความรู้ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ปกครอง โดยมีเนื้อหาในหลายเรื่อง อาทิ สถานการณ์ของจังหวัดในปัจจุบัน แนวโน้มและทิศทางการพัฒนาในอนาคต บทบาทของข้าราชการฝ่ายปกครองในการขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานเขตเศรษฐกิจพิเศษการจัดการด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดน แนวโน้มการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของประเทศกัมพูชาที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย การส่งเสริมการค้าและการลงทุนของประเทศไทยไปยังประเทศต่างๆ ภายในภูมิภาคอาเซียน และการจัดระเบียบการผ่านแดน การควบคุมแรงงานต่างด้าว ยาเสพติด และการค้ามนุษย์ รวมถึงข้อดี/ข้อเสียของการพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ

/ ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ทีมข่าวภูมิภาค จ.ตราด