สถานที่ท่องเที่ยว

จังหวัดร้อยเอ็ด ชู “ประเพณีบุญข้าวสาก” จัดนิทรรศการ สร้างการรับรู้ด้านการท่องเที่ยว และสืบสานประเพณีวัฒนธรรม พี่น้องชาวไทยอีสาน – อีสานใต้ และชาวภูไท

จังหวัดร้อยเอ็ด ชู “ประเพณีบุญข้าวสาก” จัดนิทรรศการ สร้างการรับรู้ด้านการท่องเที่ยว และสืบสานประเพณีวัฒนธรรม พี่น้องชาวไทยอีสาน – อีสานใต้ และชาวภูไท

โครงการส่งเสริมการรับรู้ให้จังหวัดเป็นเป้าหมายด้านการท่องเที่ยว ประจำปี ๒๕๖๑ กิจกรรมส่งเสริมประเพณีบุญข้าวสาก จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ ณ วัดวิมลนิวาส ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

 

เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ กิจกรรมส่งเสริมประเพณีบุญข้าาวสาก จังหวัดร้อยเอ็ดโดยมี นายชูชาติ ราชจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการมีนายประดิษฐ์ ประสิทธิ์ นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด พี่น้องประชาชน ชาวอีสานเหนือ อีสานกลาง อีสานใต้ พร้อมใจ แต่งกายสวยงามร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียง ภายในงานจัดให้มีนิทรรศการ สาธิตจัดแสดงงานประเพณีบุญข้าวสาก ขบวนแห่ที่แสดงออกถึงเรื่องราวและประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับประเพณีบุญข้าวสาก ประกอบด้วย

* ชาวภูไท บ้านบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี ชาวอีสานใต้
* ชาวอีสานใต้ (แซนโฎนตา) บ้านโนนทัน อำเภอเกษตรวิสัย
*ชาวไทยอีสาน บ้านสีแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด

การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP นวัตวิถี และชมการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรม จากคุณแม่ฉวีวรรณ ดำเนิน [พันธุ]ศิลปินแห่งชาติ ปี ๒๕๕๙ และการแสดงศิลปะของชุมชนต่างๆที่มาร่วมงาน

งานในครั้งนี้ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยสำนักวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ใช้แนวทางในการอนุรักษ์ สืบสาน สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ให้คงอยู่อย่างมั่นคง รวมทั้งสามารถนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างคุณค่าให้กับสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ภายใต้แนวคิด การสร้างความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ในมิติวัฒนธรรม ซึ่งเป็นการส่งเสริมพัฒนาและขับเคลื่อน การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดร้อยเอ็ดให้เกิดความยั่งยืน สืบไป ๚๛

_______________________
ศรีไพร ทูลธรรม::ภาพ/ข่าว
สื่อมวลชนประชาสัมพันธ์สมาคม
อสม.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด รายงาน๚๛