สถานที่ท่องเที่ยว

จังหวัดร้อยเอ็ดรวมใจสืบสานงานประเพณีบุญข้าวสาก “กตัญญูตา มารับ กลับส่ง” ประจำปี 2561

จังหวัดร้อยเอ็ดรวมใจสืบสานงานประเพณีบุญข้าวสาก “กตัญญูตา มารับ กลับส่ง” ประจำปี 2561


เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 23 กันยายน 2561 นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดโครงการส่งเสริมการรับรู้ให้จังหวัดเป็นเป้าหมายด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมส่งเสริมประเพณีบุญข้าวสากจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2561 ที่เวทีเกาะกลางน้ำหน้าบริเวณวัดวิมลนิวาส ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
นายชูชาติ ราชจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ดกำหนดจัดโครงการส่งเสริมการรับรู้ให้จังหวัดเป็นเป้าหมายด้านการท่องเที่ยว ประจำปี พ. ศ.2561 ในกิจกรรมส่งเสริมประเพณีบุญข้าวสากจังหวัดร้อยเอ็ด โดยใช้แนวทางในการอนุรักษ์สืบสาน สืบทอด ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่อย่างมั่นคง รวมทั้งสามารถนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างคุณค่าทางสังคม และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจภายใต้แนวคิดการสร้างความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ในมิติวัฒนธรรมซึ่งเป็นการส่งเสริมพัฒนาและขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดร้อยเอ็ดให้เกิดความยั่งยืน


การจัดกิจกรรมประกอบด้วย การจัดขบวนแห่ด้วยการแต่งกายตามประวัติศาสตร์ความเป็นมาเกี่ยวกับประเพณีบุญข้าวสาก ของชาวภูไท ประเพณีบุญข้าวสากของชาวอีสานใต้ (แซนโฎนตา) ประเพณีบุญข้าวสากของชาวไทยอีสาน การจัดสาธิต และการจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาเกี่ยวกับประเพณีบุญข้าวสาก ทั้ง 4 ภาค ของประเทศไทย และการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP นวัตวิถี ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม กิจกรรมปฏิบัติธรรม การจัดงานประเพณีบุญข้าวสากจังหวัดร้อยเอ็ด ตามประเพณี ฮีตสิบสอง คลองสิบสี่ ประเพณีท้องถิ่น

/////////
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด