Uncategorized

วัดสัตหีบมอบทุนการศึกษากว่าล้านบาทเนื่องในวันคล้ายวันมรณภาพหลวงพ่ออี๋

วัดสัตหีบมอบทุนการศึกษากว่าล้านบาทเนื่องในวันคล้ายวันมรณภาพหลวงพ่ออี๋

วันนี้ 23 ก.ย.62 พระเทพชลธารมุนี เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาสวัดบางพระวรวิหาร พระราชสารโสภณ รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล พระอารามหลวง เป็นประธานในการมอบทุนการศึกษาสงเคราะห์แก่นักเรียนที่สอบผ่านธรรมสนามหลวง เนื่องในวันงานบำเพ็ญกุศลวันคล้ายวันมรณภาพ หลวงพ่ออี๋ ปีที่ 73 ซึ่งจัดขึ้นที่ศาลาการเปรียญวัดสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี พระครูทัสนียคุณากร เจ้าคณะอำเภอสัตหีบ เจ้าอาวาสวัดสัตหีบ พร้อมด้วย พลเรือเอก นพดล สุภากร ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ พลเรือโท ชุมศักดิ์ นาควิตร ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ พลเรือตรี ทศพล ผลดี เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน นาย อนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ นาย ณรงค์ บุญบรรเจิศศรี นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ ร่วมกันมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน
พระครูทัศนียคุณากร กล่าวว่า สำหรับการมอบทุนการศึกษาของวัดสัตหีบ ได้ดำเนินการเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2518 โดยกำหนดวันแรม 10 ค่ำ เดือน 10 ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันมรณภาพของพระครูวรเวทมุนี (หลวงพ่ออี๋) อดีตอธิบดีสงฆ์วัดสัตหีบ รูปที่ 1 ซึ่งจำนวนเงินทั้งหมดเป็นเงินที่ได้จากดอกผลของทุนมูลนิธิเพื่อการศึกษาของวัด และผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทรัพย์
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและให้กำลังใจในด้านการศึกษาแก่เยาวชนผู้ที่มีความรู้ดีและประพฤติดี ในปีนี้ ได้พิจารณานักเรียนที่ การมอบทุนการศึกษาสงเคราะห์ในปีนี้ มีภิกษุและเด็กนักเรียนที่สอบได้ ในระดับนักธรรมชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก และธรรมสนามหลวงและธรรมชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอกและทุนเรียนดี ขาดแคลนทุนทรัพย์และสนับสนุนทุนวัดต่างๆอีกส่วนหนึ่ง รวม 1,349 ทุน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,431,000 (หนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) และยอดเงินทุนนิธิที่ทางวัดสัตหีบได้มอบให้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 จนถึงปัจจุบัน เป็นจำนวนเงินถึง 29,751,777.00 (ยี่สิบเก้าล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทถ้วน)

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323