ข่าวพระราชสำนัก ข่าวเชียงใหม่

รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ นาวาอากาศเอก สุนทร ผ่องอำไพ ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ พร้อมด้วย คุณรัชนีกร ผ่องอำไพ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑, ข้าราชการกองบิน ๔๑ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ เฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๔๑