เกษตรกร

เกษตรอำเภอภักดีชุมพล ร่วมประชุมประชาคมลง มติ(ครม)เร่งขึ้นทะเบียนชาวนาลงพื้นที่ตรวจแปลงข้าวนาปีพร้อมไห้คำแนะนำ

เกษตรอำเภอภักดีชุมพล ร่วมประชุมประชาคมลง มติ(ครม)เร่งขึ้นทะเบียนชาวนาลงพื้นที่ตรวจแปลงข้าวนาปีพร้อมไห้คำแนะนำ
เมื่อวันที่23ตุลาคม61 นางสาว ละม่อม สิงห์สุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอภักดีชุมพล มอบหมายให้ นายธนพัต โพธิสิทธิ์ประเสริฐ พนักงานเกษตรชำนาญงาน เกษตรตำบลอำเภอภักดีชุมพล เรียกประชุมผู้นำชุมชนและคณะกรรมการหมู่บ้านพร้อมเกษตรกรปลูกข้าวนาปีกว่า200คน เตรียมลงพื่นที่ตรวจสอบและไห้คำแนะนำ แปลงที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ฤดูกาลผลิต ปี2561/62 ที่ศาลาประชาคม หมู่ 11 บ้านผาทอง ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ นาย ธนพัต โพธิสิทธิ์ประเสริฐ เป็นประธาน ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการกระตุ้นเศรษฐกิจ ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยตามโครงการรัฐบาล โดยการให้เงินช่วยเหลือแก่ชาวนาที่จดทะเบียนไว้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไร่ละ1.500 บาท เพื่อช่วยเหลือชาวนาให้มีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ หลังจากเสร็จประชุม นาย ธนพัต โพธิสิทธิ์ประเสริฐ พร้อมผู้นำชุมชนและคณะกรรมการหมู่บ้านลงพื่นที่ตรวจแปลงข้าวนาปีของ นางจินตนา มีสุข อายุ44ปี หมู่11 ต.วังทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ ในแปลงนาข้าวได้ปลูกข้าวหอมดอกมะลิ 105 จำนวน 6 ไร่ และข้าว กข.จำนวน 3 ไร่ รวมทั้งหมด 9 ไร่ ตรงตามยื่นขึ่นทะเบียนไว้ นายธนพัต โพธิสิทธิ์ประเสริฐ เปิดเผยว่า ในปัจจุบันยังมีเกษตรกรบางรายที่เปลี่ยน แปลงนาข้าว มาเป็นไร่อ้อย และไร่มันสำปะหลัง แต่ยังใช้ข้อมูลเดิม ที่เคยขึ้นทะเบียนกับสำนักงานเกษตรอำเภอ เพื่อหวังรับเงินช้วยเหลือตามโครงการอยู่ ขณะนี้ได้เร่งดำเนินการตรวจสอบพื่นที่ทั้งหมดไห้ข้อมูลตรงกับความเป็นจริง และมีการแนะนำเกษตรกรไห้แจ้งพื้นที่เพาะปลูกและชนิดพันธุ์ข้าวที่ปลูกหรือจำนวนไร่ไห้ตรงกับปจุบัน แก่เจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอ หากตรวจพบว่ามีการแจ้งเท็จ
ทางเจ้าหน้าที่ก็จะดำเนินการให้ยื่นเอกสารการขึ้นทะเบียนเกษตรกรใหม่ ในส่วนของอำเภอภักดีชุมพล เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ในฤดูกาลผลิต2561/62ที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานเกษตรอำเภอ ภักดีชุมพล แล้วจำนวน 2.850 ครัวเรือน
แปลงที่ลงตรวจไปแล้ว 2.100 ครัวเรือน รวมเกษตรกรที่ยื่นขึ้นทะเบียนไว้ 19,820 ไร่

 

คำหอม ชุมชน 02 ผู้สื่อข่าว จ.ชัยภูมิ// รายงาน